Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos metrologijos inspekcija, juridinio asmens kodas 193295631, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Lietuvos metrologijos inspekcijoje duomenų apsaugos pareigūne paskirta Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Zuokienė.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūne, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštu aiste.zuokiene@metrinsp.lt.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Asmens duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Lietuvos metrologijos inspekcijoje;
  • teisę susipažinti su Lietuvos metrologijos inspekcijoje tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Daugiau informacijos galite rasti:

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-25