Efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijai

1. Laiku pašalintų matavimo priemonių ir matavimo indų naudojimo ar tiekimo rinkai ir fasuotų prekių gamybos, importo ar pardavimo pažeidimų, nustatytų ūkio subjektų patikrinimų metu, skaičius, palyginti su nustatytais pažeidimais, proc.                                                                     

2. Patikrintų matavimo priemonių naudotojų ir už gaminamas bei rinkai tiekiamas fasuotas prekes atsakingų asmenų, nepažeidžiančių teisinės metrologijos reikalavimų, dalis per metus, proc.                                         

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių, atitinkančių teisinės metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc.                                                                   

4. Daugiabučių gyvenamųjų namų butuose įrengtų šalto vandens skaitiklių, atitinkančių teisinės metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc.                                                                                         

5. Rizikingiausių ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.                                        

6. Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.    

7. Patikrinimų, atliekamų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.  

8. Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.                                                                                                                                  

9. Viešai skelbiama ketvirtinė informacija apie planinius patikrinimus, kartais per metus.                             

10. Neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais, proc.       

11.  Ūkio subjektų, teigiančių, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc.                       

12. Ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc.                                                  

13. Ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc.                                                                                                                 

14. Atliktų planinių matavimo priemonių būklės ir naudojimo patikrinimų skaičius, vnt.                                         

15.  Atliktų neplaninių matavimo priemonių būklės ir naudojimo patikrinimų skaičius, vnt.                                 

16. Atliktų planinių prekių kiekio patikrinimų skaičius, vnt.                                                                                 

17.  Atliktų neplaninių prekių kiekio patikrinimų skaičius, vnt.

18.   Suorganizuotų informacinių renginių skaičius, vnt.

19. Konsultuotų ūkio subjektų skaičius, vnt.

20. Išnagrinėtų vartotojų skundų dalis, palyginti su visais gautais vartotojų skundais, proc.           

21. Parengtų ir žiniasklaidos priemonėse išspausdintų ar internete paskelbtų informacinių pranešimų skaičius, vnt.                                                                                                                                      

22. Iniciatyvų (parengtų pasiūlymų dėl teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo), siekiant mažinti nepagrįstus, neproporcingus ūkinės veiklos suvaržymus, skaičius, vnt.                                     

23. Parengtų pranešimų valstybės ir kitoms institucijoms apie jų reguliavimo srityse atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus (nurodyti problemas ar pateikti pasiūlymų dėl jų pašalinimo) skaičius, vnt.              

24. Darbuotojų, dalyvavusių metrologų tikrintojų ir kt. kursuose, skaičius.                                                   

25. Pasirašytų susitarimų ir (arba) bendradarbiavimo sutarčių su ES valstybių narių metrologinės priežiūros institucijomis skaičius, vnt.                                                                                                                               

26. Atliktų LMI Matavimų ir tyrimų skyriaus vidaus auditų skaičius, vnt.                                                               

27. Atliktas LMI Matavimų ir tyrimų skyriaus, akredituoto pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005  reikalavimus, kokybės vadybos sistemos perakreditavimas, vnt.                                                                      

28. Dalyvauta etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus gaminančių įmonių apskaitos skaitiklių plombavimo ir jų schemų derinimo darbuose, dalyvavimo kartai.                                                                                            

29. Atlikti  matavimo priemonių metrologines patikras, vnt.                                                                          

30. Atlikti  matavimo priemonių kalibravimą, vnt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-24