Darbo užmokestis

Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2020 m. 2021 m. III ketv. 
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis, per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, per mėn., Eur
Viršininkas 1 3639 1 3682
Viršininko pavaduotojas 1 3668 1 3727
Vyriausiasis patarėjas 1 -* 1 -*
Vedėjas 3 1758 4 1963
Vyriausiasis specialistas 9 1563 10 1596
Vyresnysis specialistas 7 1294 7 1183
Patarėjas 2 1905 2 1989
Vyresnysis patarėjas 8 1855 6 1886

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas 2020 m. 2021 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis per mėn., Eur
Skyriaus vedėjas 1 1610 0 0
Vyresnysis specialistas 2 1470 2 1328
Vyriausiasis specialistas 3 1457 2 1351
Mentorius 1 1232 1

1239

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-16