Darbo užmokestis

Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2022 m. I ketv.  2022 m. II ketv. 
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis, per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, per mėn., Eur
Viršininkas 1 3903 1 3954
Viršininko pavaduotojas 1 3929 1 3929
Vyriausiasis patarėjas 1 -* 1 -*
Skyriaus vedėjas 4 2114 5 2181
Vyresnysis patarėjas 7 1948 7 1957
Patarėjas 2 2198 3 2121
Vyriausiasis specialistas 14 1627 13 1608
Vyresnysis specialistas 1 1319 1 1324

 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

 

Pareigybės pavadinimas 2022 m. I ketv.  2022 m. II ketv. 
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis per mėn., Eur
Vyriausiasis specialistas 2 1439 2,5 1537
Vyresnysis specialistas 2 1358 2,7 1458

 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

**2022 m. darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 181 eurų.

***pokyčiai dėl priedų už darbo stažą ir priemokų dydžių pasikeitimų, darbuotojų kaitos ir kt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-20