Istorija

1991 m. pabaiga

Funkcijas, susijusias su valstybine metrologijos taisyklių laikymosi kontrole, vykdo Lietuvos valstybinė kokybės inspekcija.

1996 m.

Lietuvos valstybinės kokybės inspekcijos 1996 m. spalio 15 d. aktu Nr. 12-13E/1 „Dėl matavimo priemonių priežiūros funkcijų perdavimo“, funkcijos perduodamos Lietuvos standartizacijos departamentui.

Lietuvos standartizacijos departamento 1996 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 273 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos įsteigimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2764) 1996 m. gruodžio 7 d. įsteigiama Lietuvos metrologijos inspekcija.

1998 m. sausio mėn.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 105 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos reorganizavimo“ (Žin., 1998, Nr. 12-276) reorganizuojamas Lietuvos standartizacijos departamentas prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos ir įkuriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija – Valstybinė metrologijos tarnyba prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos, kuriai perduodamos Lietuvos metrologijos inspekcijos steigėjo funkcijos.

2000 m. gegužės 2 d.

Priimamas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. VIII-1660 (Žin., 2000, Nr. 42-1188), kurio 5 punkte nurodyta: ,,Lietuvos metrologijos inspekcija – įstaiga prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos ministerijos, atliekanti valstybinę matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę“.

2000 m. pabaiga

Panaikinama Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija ir Lietuvos metrologijos inspekcijos steigėjo funkcijos perduodamos Teisingumo ministerijai.

2006 m. spalio 30 d.

Įsigalioja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 77-2966), kuris nustato, kad matavimo priemonės, naudojamos prekių, energijos, paslaugų kiekiui ir vertei tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo nustatyti, sveikatos apsaugoje, veterinarijoje, aplinkosaugoje, darbų saugoje, banko, mokesčių, muitinės ir pašto operacijoms atlikti ir kt., priskiriamos teisinei metrologijai ir joms taikoma teisinė metrologinė priežiūra.

Inspekcijai priskiriamos teisinės metrologinės priežiūros ir rinkos priežiūros funkcijos. Vis tai ir inspektorių teisės bei pareigos apibrėžiamos šiame įstatyme įvedamame atskirame teisinės metrologinės priežiūros skirsnyje.

Inspekcijai suteikiama teisė paimti tyrimui matavimo priemones, fasuotas prekes ir matavimo indus metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, uždrausti jas naudoti ar tiekti rinkai, jeigu laiku nepašalinamas neatitikimas teisinės metrologijos reikalavimams. Taip pat Inspekcija įgaliota pranešti Europos Komisijai ir kitų valstybių narių įgaliotoms institucijoms apie priemones, taikomas uždraudžiant naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ir matavimo indus, ir tokių sprendimų priežastis.

2007 m. rugsėjis

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos pripažino, kad Inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus, ir akreditavo jį fasuotų produktų masės ir tūrio bandymams atlikti bei nustatė akreditavimo sritį.

2010 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos metrologijos inspekcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Žin. 2010, Nr. 88-4645, 128-6529). 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02