Tarptautinis bendradarbiavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ (nauja redakcija 2019 m. liepos 23 d.) 10.14 papunkčiu Lietuvos metrologijos inspekcija „bendradarbiauja su Europos  Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės ir kitų valstybių institucijomis, tarptautinėmis teisinės metrologijos organizacijomis, dalyvauja OIML (Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija) ir WELMEC (Europos teisinės metrologijos platforma) veikloje.
 

 

 

Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija (OIML) yra tarpvyriausybinė sutartinė organizacija, kuri:

 • tobulina taisykles, standartus ir susijusius dokumentus, kuriuos naudoja teisinės metrologijos institucijos ir pramonė,
 • kuria abipusio pripažinimo sistemas, kurios sumažina prekybos kliūtis ir kaštus pasaulinėje rinkoje,
 • atstovauja teisinės metrologijos bendruomenės interesams tarptautinėse organizacijose ir forumuose, susijusiuose su metrologija, standartizacija, patikromis, sertifikavimu ir akreditacija,
 • skatina ir palengvina pasikeitimą žiniomis ir kompetencijomis teisinės metrologijos bendruomenėje visame pasaulyje.
 • bendradarbiauja su kitais metrologijos organais keliant sąmoningumą patikimam metrologijos infrastruktūros indėliui į šiuolaikinę ekonomiką.

Šalimis narėmis yra šalys, kurios ratifikavo Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos konvenciją.

Šalys narės korespondentės yra šalys, kurios negali arba nenori būti pilnateisėmis organizacijos šalimis narėmis, tačiau yra suinteresuotos dalyvauti OIML veikloje.

Lietuva yra šalis korespondentė, kuri moka kasmetinį mokestį organizacijai ir tai jai suteikia teisę:

 • gauti informaciją apie OIML veiklą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir šalys narės,
 • turėti prieigą prie OIML leidinių,
 • gali dalyvauti OIML projektinių grupių techninėje veikloje be balsavimo teisių, tačiau į jų komentarus atsižvelgiama kaip ir į šalių narių komentarus,
 • dalyvauti OIML Konferencijos susitikimuose ir Teisinės metrologijos komitete be balsavimo teisių,
 • gali dalyvauti OIML-CS skiriant atstovus savo šalyse. Atstovai pasirašo Deklaraciją, kuria patvirtina OIML Sertifikatus ir/ar OIML įvertinimo ataskaitas, parengtas OIML IAs, kaip pagrindą teikiant nacionalinio ar regioninio tipo pritarimus. Narės korespondentės gali dalyvauti be balsavimo teisės OIML-CS MC veikloje.

Lietuvos atstovas OIML yra Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Lietuva stebėtojų teisėmis dalyvauja šių Technikos komitetų veikloje:

OIML TK 3 Metrologinė kontrolė „Metrological Control“. Pirmininkaujanti šalis – JAV. Pagrindinės veiklos sritys – matavimo duomenų vertinimas, matavimo instrumentų teisinis vertinimas, matavimo instrumentų klasifikacija.

OIML TK 4 Matavimo standartai ir kalibravimo bei patikros įrenginiai „Measurement standards and calibration and verification devices“. Pirmininkaujanti šalis – Slovakija. Pagrindinės veiklos sritys – metrologinės įrenginių kontrolės principai, naudojami patikrai, matavimo standartų įgyvendinimas.

OIML TK 5 Matavimo instrumentų bendri reikalavimai „General reguirements for measuring instruments“. Pirmininkaujanti šalis – OIML Teisinės metrologijos tarptautinis biuras (BIML).

OIML TK 6 Fasuoti produktai Prepacked products“. Pirmininkaujanti šalis – Pietų Afrika. Pagrindinės veiklos sritys – prekės kiekis fasuotose prekėse, fasuotų prekių ženklinimo reikalavimai

 

WELMEC – Europos teisinės metrologijos bendradarbiavimo platforma – regioninė teisinės metrologijos organizacijas susidedanti iš nacionalinių Europos Sąjungos ir EFTA atstovų, atsakingų už teisinės metrologijos klausimus.

WELMEC įsteigta 1990 m. birželio mėnesį pasirašius Supratimo memorandumą po pirmųjų Europos metrologijos ir Neautomatinės svorio instrumentų (NAWID) direktyvų priėmimo.

Šiuos dokumentus pasirašė 18 šalių, nauji nariai prisijungė per keletą metų ir WELMEC narių skaičius išaugo iki 30.

Siekiant plėtoti bendradarbiavimą, 2019 m. lapkričio mėn. WELMEC narės priėmė sprendimą steigti juridinį asmenį. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. visa asociacijos veikla vykdoma per WELMEC e.V., kurios buveinė yra Braunschweigo mieste (Vokietija).

Pagrindinė WELMEC užduotis yra bendradarbiaujant su suinteresuotais asmenimis įgyvendinti vieningą Europos metrologijos reguliavimo sistemą.

Nuo pat pradžių šalys narės siekė laisvo matavimo priemonių judėjimo mažinant kliūtis prekybai įvairiomis priemonėmis.

Per pastaruosius kelerius metus didžiausią susidomėjimą kėlė metrologijos direktyvos, susijusios su matavimo vienetais, matavimo priemonėmis, neautomatinėmis svarstyklėmis ir fasuotomis prekėmis. Tačiau buvo atsižvelgta ir į kitą vidaus rinkos politiką ir teisės aktus, reglamentuojančius tokius aspektus kaip rinkos priežiūra ir abipusis pripažinimas.

Ateinančiais metais WELMEC yra pasirengusi remti Europos Sąjungos ambicijas ir projektus, pavyzdžiui, įgyvendinant žaliąjį sandorį, išnaudojant skaitmeninės transformacijos ir naujų technologijų galimybes bei įveikiant iššūkius tokiose srityse kaip visuomenės sveikata ir vartotojų apsauga.

Bėgant metams WELMEC tapo vertinga platforma šalims narėms ir suinteresuotosioms šalims nustatyti teisinės metrologijos spragas ir jas spręsti. Svarbiausi pokyčiai per tą laiką buvo:

 • Parama Europos teisinei sistemai leidžiant detalius techninius vadovus;
 • Europos Komisijos WELMEC vadovų pripažinimas;
 • Normatyvinių dokumentų kūrimas (OIML-rekomendacijos, Europos standartai ir pan.);
 • Užtikrinti keitimąsi informacija;
 • Mokymai teisinės metrologijos, rinkos priežiūros ir fasuotų gaminių temomis.

WELMEC šalys narės:

WELMEC šalimis gali būti Europos Sąjungos, EFTA šalių narių  nacionalinės metrologijos institucijos ir šalių, esančių stojimo į Europos Sąjungą procese.

Visos šalys narės turi dalyvauti siekiant į gyvendinti WELMEC tikslus ir aktyviai dalyvauti WELMEC veikloje.

WELMEC aukščiausias valdymo organas yra Generalinė Asamblėja.

Šalys narės dalyvauja WELMEC veikloje paskirdamos savo atstovus į WELMEC Komitetą, kurio susitikimų metu ir vyksta pagrindinės konsultacijos ir diskusijos visais WELMEC veiklos klausimais. Šalys narės skiria po vieną atstovą – WELMEC delegatą, kuris turi balso teisę WELMEC komitete.

Lietuvą WELMEC Komitete atstovauja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas. Komiteto susitikimai vyksta mažiausiai vieną kartą per metus.

WELMEC darbo grupės steigiamos ir gauną mandatą WELMEC komitetui nusprendus. WELMEC komitetas steigia darbo grupes, kurioms suteikia mandatą formuluoti pasiūlymus, analizuoti klausimus ir parengti techninius sprendimus įgyvendinant WELMEC keliamus veiklos tikslus. Šiuo metu WELMEC yra veikiančios 9 darbo grupės, 3 iš jų dalyvauja Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovai:

WELMEC darbo grupė Nr. 5 Metrologinė priežiūra „Metrological Supervision“. Pirmininkaujanti šalis – Nyderlandai. Pagrindinės veiklos sritys – naujai į rinką pateiktų matavimo priemonių metrologinės priežiūros (rinkos priežiūra) ir naudojamų matavimo priemonių koordinavimas bei klausimus, susijusių su matavimo vienetais, sprendimas.

WELMEC darbo grupė Nr. 6 Fasuotos prekės „Prepackages“. Pirmininkaujanti šalis – Nyderlandai. Pagrindinės veiklos sritys – vienodas direktyvų ir reglamentų, susijusių su fasuotais produktais, pakuotėmis ir rinkos priežiūra, taikymas.

WELMEC darbo grupė Nr. 13 Vandens ir šilumos skaitikliai „Water and Thermal Energy Meters“. Pirmininkaujanti šalis – Čekija. Pagrindinės veiklos sritys – suderintas Europinis požiūris į teisinės metrologijos klausimus, susijusius su Direktyvos 2014/32/ES (vandens skaitikliai ir šilumos energijos skaitikliai) įgyvendinimu, rekomendacinių dokumentų rengimas dėl nuoseklaus taikymo ir aiškinimo, naujų metodų diegimas, bendradarbiavimas su kitomis WELMEC darbo grupėmis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-03