Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų tvarkymą.

 

Duomenų valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 193295631, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, tel. 8 706 68 011, el. p. [email protected], www.metrinps.lrv.lt.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Inspekcijoje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Irena Juškienė,

A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius,

Tel. +370 650 16 301

El. p. [email protected] 

 

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais klausimais, susijusiais su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu Inspekcijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis telefonu, paštu ar elektroniniu paštu. Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Inspekcijoje asmens duomenys tvarkomi esant nors vienai iš šių sąlygų:

 • duomenys tvarkomi, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;

 • duomenys tvarkomi, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas;

 • duomenys tvarkomi, siekiant apsaugoti gyvybinius fizinio asmens interesus;

 • duomenys tvarkomi, siekiant sudaryti arba įvykdyti sutartį;

 • duomenys tvarkomi, kai fizinis asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (išimtiniais atvejais).

 

Duomenų tvarkymo tikslai

Inspekcijoje asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • siekiant tinkamai atlikti teisinę metrologinę priežiūrą ir kitas Inspekcijai pavestas funkcijas;

 • siekiant įdarbinti kandidatus, pretenduojančius dirbti Inspekcijoje ir siekiat tinkamai administruoti personalą;

 • siekiant sudaryti ir tinkamai įvykdyti sutartis su prekių ar paslaugų tiekėjais.

   

  Duomenų kategorijos

  Inspekcijoje tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 • teisinės metrologinės priežiūros ir kitų Inspekcijai pavestų funkcijų atlikimo metu gauti asmens duomenys (prižiūrimų ir tikrinamų individualią veiklą vykdančių fizinių asmenų ir juridinių asmenų darbuotojų asmens duomenys, tokios apimties kaip nustatyta Metrologijos įstatyme ir kituose metrologijos srities teisės aktuose bei Administracinių nusižengimų kodekse ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose);

 • kandidatų, pretenduojančių dirbti Inspekcijoje, ir Inspekcijos darbuotojų asmens duomenys (tokios apimties kaip nustatyta Darbo kodekse, Valstybės tarnybos įstatyme ir šiuos įstatymus įgyvendinančiuose teisės aktuose);

 • sutartiniuose santykiuose su prekių ir paslaugų tiekėjais gauti asmens duomenys (tiekėjų fizinių asmenų ir tiekėjų juridinių asmenų darbuotojų asmens duomenys, reikalingi sutarties sudarymui ir įvykdymui).

 

Duomenų saugojimo terminai

Inspekcijoje asmens duomenys saugojami tik tam tikrą laikotarpį, kiek tai yra reikalinga:

 • asmens duomenys, įrašyti dokumentuose, saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminių rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, nurodytais terminais;

 • Inspekcijos informacinėje sistemoje „Teisinė metrologinė priežiūra“ rengimo ir tvarkymo posistemyje asmens duomenys saugomi 1 metus, o saugojimo posistemyje – 5 metus;

 • kitose Inspekcijos tvarkomose (bet ne valdomose) informacinėse sistemose ar valstybės registruose (pvz., Valstybės tarnautojų registre, Administracinių nusižengimų registre ir kt.) asmens duomenys saugomi šių informacinių sistemų ar valstybės registrų nuostatuose nurodytais terminais.

 

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Asmens duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Inspekcijoje;
 • teisę susipažinti su Inspekcijoje tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Daugiau informacijos galite rasti:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-04