Konsultavimas

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos metrologijos inspekcijai nėra suteikta teisė aiškinti įstatymus ir kitų institucijų išleistus teisės aktus, todėl šioje svetainės skiltyje pateikta Lietuvos metrologijos inspekcijos nuomonė dėl šių teisės aktų nuostatų negali būti traktuojama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas.

 

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

Dėl matavimo priemonių, patenkančių į Matavimo priemonių techninio reglamento, taikymo sritį (vandens skaitiklių, dujų skaitiklių ir tūrio perskaičiavimo įtaisų, aktyviosios elektros energijos skaitiklių, šilumos skaitiklių, matavimo sistemų, skirtų nepertraukiamam ir dinaminiam skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti, automatinių svarstyklių, taksometrų, ilgio matų, tūrio dozavimo matų, matmenų matavimo priemonių, išmetamųjų dujų analizatorių) atitinkančių iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, tiekimo rinkai ir pradėjimo naudoti.

(Parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos išaiškinimą).

Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699,  104 punktas nustato, jog matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti tol, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d. Ši nuostata reiškia, kad po 2016 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos rinkai negali būti pateikiamos ir pradedamos naudoti matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus. Pažymėtina, kad nei Matavimo priemonių techninis reglamentas, nei Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas nenumato draudimo iki 2016 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos rinkai pateiktas ir pradėtas naudoti matavimo priemones, atitinkančias iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, toliau naudoti, kol šių matavimo priemonių patikros rezultatai yra patenkinami.

 

Dėl veterinarijos srityje naudojamų neautomatinių svarstyklių, skirtų gyvūnų masei nustatyti, priskyrimo Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 2 punkte nurodytoms naudojimo sritims.

(Parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos išaiškinimą).

Veterinarijos srityje naudojamos neautomatinės svarstyklės, skirtos gyvūnų masei nustatyti, nepatenka į Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 4-730 (toliau – Reglamentas), 2.1-2.6 papunkčiuose išvardytas naudojimo sritis (masei nustatyti sudarant komercinius sandorius; masei nustatyti apskaičiuojant mokėtinas sumas, įkainius, mokesčius, priedus, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus; masei nustatyti, kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus arba eksperto išvadoms teismo proceso metu pateikti; masei nustatyti medicinos praktikoje – pacientams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti; masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose; kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus). Šiuo tikslu naudojamos neautomatinės svarstyklės patenka į Reglamento 2.7 papunktyje nurodytas kitas naudojimo sritis, dėl to nėra privaloma atlikti šių svarstyklių atitikties įvertinimo, žymimo CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu bei atlikti tokių svarstyklių patikros. Pažymėtina, kad Reglamento 2.7 papunktyje nurodytose veiklos srityse naudojamos svarstyklės turi atitikti Reglamento 13 punkte ir 9 priedo 6 punkte nustatytus reikalavimus (turi būti nurodyti šie matomi, aiškūs ir nenutrinami užrašai: gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė), registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas; didžiausioji ribinė masė (Max...)).

 

Dėl medicinos priemonių (prietaisų) pirminės patikros atskaitos datos.

(Parengta atsižvelgiant į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimą)

Medicinos priemonės (prietaisai) (toliau – medicinos priemonės) patenkantys į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ministro tvirtinamą Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą (išskyrus neautomatines svarstykles, kurios privalo atitikti Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento reikalavimus) turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą (toliau – Reglamentas), kuriuo įgyvendinamos 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų nuostatos.

Medicinos priemonių gamintojai, norėdami tiekti į Lietuvos rinką medicinos priemones, priklausomai nuo medicinos priemonės klasės, privalo taikyti Reglamente nurodytas atitikties vertinimo procedūras. Atlikęs atitikties vertinimo procedūras, jei taikoma, dalyvaujant paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai, gamintojas privalo parengti EB atitikties deklaraciją, kuria deklaruoja, kad pagaminta medicinos priemonė atitinka Reglamento reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms medicinos priemonėms gali būti taikomos skirtingos atitikties įvertinimo procedūros bei į tai, kad atitikties deklaracijos išrašymo data gali nesutapti su konkrečios medicinos priemonės pagaminimo data, taip pat, kad Reglamento nuostatos nenumato prievolės gamintojui pridėti EB atitikties deklaracijos kopijos prie kiekvienos medicinos priemonės, atitikties deklaracijoje nurodyta data negali būti laikoma pirminės patikros atskaitos data. Medicinos priemonės pirminės patikros atskaitos data yra laikoma jos įsigijimo data.

 

Dėl kompetentingos įstaigos sąvokos išaiškinimo

(Parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos išaiškinimą)

Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (toliau – Taisyklės) 40 punkte nustatyta, kad kitose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.

ES valstybės narės ar EEE valstybės įstaigos, atlikusios matavimo priemonės pirminę arba periodinę patikrą, kompetencija turėtų būti aiškinama pagal valstybės, kurioje atlikta matavimo priemonės patikra, teisę. Taigi įstaiga, pateikusi dokumentus, patvirtinančius pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės teisę suteiktus įgaliojimus atlikti konkrečios matavimo priemonės patikrą, yra laikoma kompetentinga.

Atsižvelgiant į tai, ekonominės veiklos vykdytojui tenka prievolė pasirūpinti kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės įstaigos kompetenciją įrodančiais dokumentais, kad būtų įrodytas įstaigos, atlikusios matavimo priemonės pirminę ir periodinę patikrą, kompetentingumo faktas.

 

Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo teisinio metrologinio reglamentavimo sričių išaiškinimo

(Parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos išaiškinimą)

Transporto priemonių techninę apžiūrą (aptarnavimą) ir remontą atliekantys asmenys savo veikloje naudoja šias matavimo priemones: stabdžių parametrų tikrinimo stendus, išmetamųjų dujų analizatorius, žibintų reguliavimo prietaisus, skaitmeninius gylmačius, padangų slėgmačius, dinamometrinius raktus ir plastikinius matavimo indus.

Pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 1 dalį transporto priemonių techninę priežiūrą (aptarnavimą) ir remontą atliekančių asmenų naudojamoms matavimo priemonėms, kuriomis užtikrinamas saugus eismas keliuose (stabdžių parametrų tikrinimo stendai, žibintų reguliavimo prietaisai, skaitmeniniai gylmačiai, padangų slėgmačiai ir dinamometriniai raktai), teisinis metrologinis reglamentavimas nėra taikomas. Tačiau, vadovaujantis Įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, turi būti atliekamas šių matavimo priemonių kalibravimas.

Transporto priemonių techninę priežiūrą (aptarnavimą) ir remontą atliekančių asmenų naudojami plastikiniai indai laikytini matavimo priemonėmis, nuo kurių matavimo rezultatų priklauso prekių kaina (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o išmetamųjų dujų analizatoriai – matavimo priemonėmis, užtikrinančiomis aplinkos apsaugą (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktas), todėl, šioms matavimo priemonėms teisinis metrologinis reglamentavimas yra taikomas.

 

 

 

Konsultacijos teisinės metrologijos klausimais teikiamos:

pirmadieniais–penktadieniais: 7.30–15.00 val.

pietų pertrauka: 12–12.45 val.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-09