• Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Domas Vasiliauskas
  Natalija Bražunienė
  Rasa Verikienė
  Rimantas Sanajevas
 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vidmantas Narkūnas
  Aistė Zuokienė
  Andrius Sankauskas
  Dovilė Dauginė
  Ieva Jokubauskienė
  Ringailė Ramanauskaitė

  Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  • organizuoti dokumentų valdymą Inspekcijoje pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles ir kitus dokumentų reikalavimus;
  • tvarkyti Inspekcijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
  • informuoti Inspekcijos viršininką apie jo pavedimų vykdymą;
  • užtikrinti asmenų aptarnavimą Inspekcijoje „vieno langelio“ principu;
  • dalyvauti formuojant Lietuvos metrologijos inspekcijos įvaizdį visuomenėje;
  • tvarkyti ir administruoti Inspekcijos interneto svetainę;
  • užtikrinti su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų parengimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų reikalavimus;
  • organizuoti ir vykdyti patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijų bei sanitarijos reikalavimus;
  • rūpintis materialinių vertybių saugumu ir tinkama jų eksploatacija;
  • padėti Inspekcijos administracijos struktūriniams padaliniams rengti teisės aktų projektus;
  • atlikti Inspekcijos struktūrinių padalinių, skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant, parengtų teisės aktų projektų, taip pat kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Inspekcijai pateiktų derinti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
  • pagal Inspekcijos kompetenciją atstovauti Inspekcijai teisminėse ir kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;
  • padėti LMI viršininkui formuoti Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – personalas) valdymo politiką;
  • padėti LMI viršininkui valdyti Inspekcijos personalą;
  • organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Inspekcijos organizacinę kultūrą.

  Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • tvarko gautą korespondenciją: registruoja, pagal Inspekcijos viršininko rezoliucijas per dokumentų valdymo sistemą ją pateikia atsakingiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  • tvarko siunčiamą korespondenciją: patikrina, ar ji teisingai įforminta, registruoja, išsiunčia;
  • registruoja ir saugo Inspekcijos viršininko įsakymus teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pasirašytinai ar per dokumentų valdymo sistemą supažindina su Inspekcijos viršininko įsakymais su jais susijusius Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
  • rengia Inspekcijos dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kontroliuoja jo taikymą, sudarant dokumentų bylas Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose;
  • organizuoja bylų priėmimą iš Inspekcijos struktūrinių padalinių į Inspekcijos archyvą;
  • rengia bylas perduoti į Inspekcijos archyvą, laikantis archyvo darbo taisyklių ir Inspekcijos dokumentų ekspertų komisijos pasiūlymų;
  • rengia į Inspekcijos archyvą perduotų nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
  • užtikrina tinkamą ilgo saugojimo ir personalo bylų tvarkymą Inspekcijos archyve, nurašo bylas, pasibaigus jų saugojimo terminui;
  • tvarko, rengia ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui perduoda nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas;
  • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
  •  teikia Inspekcijos viršininkui susistemintą informaciją apie Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą;
  •  protokoluoja pasitarimų, posėdžių metu;
  •  tvirtina Inspekcijos parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;
  •  organizuoja Inspekcijos dokumentų ekspertų komisijos ir Inspekcijos terminijos pakomisės darbą;
  •  organizuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys) prašymų, skundų ir pranešimų (toliau – prašymai) nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Inspekcijoje taikant „vieno langelio“ principą;
  •  teikia į Inspekciją besikreipiantiems asmenims bendrąją informaciją apie Inspekciją;
  •  užtikrina, kad asmenys, norintys pateikti prašymus asmeniškai, tai galėtų padaryti visą Inspekcijos darbo dienos laiką ir dvi papildomas prašymų priėmimo valandas per savaitę prieš arba po Inspekcijos darbo dienos laiko;
  •  nagrinėja Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knygos įrašus, teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Inspekcijoje tobulinimo;
  •  stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių teikiamą informaciją, susijusią su Inspekcijos veikla ar jos priimtais sprendimais, ir informuoja Inspekcijos viršininką apie minėtą informaciją;
  •  organizuoja informacinių leidinių apie Inspekcijos veiklą kūrimą bei leidybą ir kitus Inspekcijos pristatymo darbus;
  •  tvarko Inspekcijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją bei organizuoja jos struktūros tobulinimą;
  •  vykdo supaprastintus mažos vertės pirkimus, organizuoja su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų parengimą, surinkimą ir saugojimą Skyriuje, užtikrina pilną jų komplektaciją;
  •  organizuoja proginių sveikinimų įsigijimą, teksto parinkimą, išsiuntimą bei užuojautų teksto parinkimą ir išsiuntimą;
  • nustato kanceliarinių prekių poreikį ir aprūpina Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus reikiamomis kanceliarinėmis priemonėmis;
  • rūpinasi Inspekcijos svečių, interesantų, pasitarimų Inspekcijoje dalyvių priėmimu ir priėmimui reikalingais produktais, tam naudojant reprezentacines lėšas;
  • rūpinasi Inspekcijos viršininko priimamojo ir posėdžių salių tvarka;
  • organizuoja ir kontroliuoja patalpų apsaugą ir valymą;
  • reikalauja iš Inspekcijos teritorinių padalinių viršininkų teisingai ir ekonomiškai eksploatuoti nuomojamas patalpas ir jiems patikėtas materialines vertybes;
  • prižiūri, kad tinkamai būtų eksploatuojamos vandentiekio, kanalizacijos, elektros, ryšių ir kitos komunikacijos;
  • teikia duomenis patalpų nuomotojams apie sunaudotą elektros energiją ir vandenį;
  • organizuoja ir atlieka nedidelius patalpų remonto darbus;
  • teikia informaciją Inspekcijos Finansų skyriui apie materialinių vertybių paskirstymą;
  • vykdo Inspekcijos tarnybinių automobilių techninės būklės priežiūrą;
  • pagal suteiktus įgaliojimus vairuoja Inspekcijos administracijai priklausančius automobilius;
  • kontroliuoja, kad naudojantys tarnybinį transportą Inspekcijos tarnautojai išmanytų kelių eismo taisykles ir jų laikytųsi bei vykdytų saugos darbe norminių teisės aktų reikalavimus;
  • draudžia Inspekcijos kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, atstovauja Inspekcijai draudimo kompanijose, kitose įstaigose ir institucijose.
  • tvarko Inspekcijai priklausančių automobilių apskaitos, techninio eksploatavimo korteles;
  • kontroliuoja, kad automobilių kelionės lapai būtų teisingai užpildyti, ir laiku pateikia juos Inspekcijos Finansų skyriui;
  • kartu su kitais Inspekcijos teritoriniais padaliniais organizuoja Inspekcijos administracijos ir padalinių materialinį aprūpinimą;
  • supažindina Inspekcijos tarnautojus su saugos darbe instrukcijomis (dirbančius kompiuteriu, elektros prietaisais ir kita technine įranga), tvarko saugos darbe registracijos žurnalus;
  • organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.).
  • kontroliuoja ir rūpinasi, kad tarnautojų darbo vietos būtų techniškai tvarkingos, atitinkančios saugos darbe reikalavimus;
  • dalyvauja atliekant materialinių vertybių inventorizaciją;
  • LMI viršininko, jo pavaduotojo pavedimu organizuoja teisės aktų projektų rengimą;
  • dalyvauja Inspekcijos struktūriniams padaliniams rengiant teisės aktų projektus;
  • vertina institucijų ar Inspekcijos struktūrinių padalinių pareikštas pastabas bei pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojams dalyvaujant parengtų ir Inspekcijos pateiktų derinti teisės aktų projektų ir prireikus kartu su rengėjais juos tikslina;
  • pagal savo kompetenciją nagrinėja ir įvertina, ar Inspekcijos struktūrinių padalinių, skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant, parengti teisės aktų projektai, kitų institucijų Inspekcijai pateikti derinti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų tobulinimo;
  • dalyvauja rengiant ir vertina sutarčių, sudaromų įgyvendinant Inspekcijos ūkinę bei finansinę veiklą, ir kitų Inspekcijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
  • atstovauja Inspekcijai administracinių ginčų komisijose ir visų instancijų teismuose;
  • teikia teisines konsultacijas LMI vadovybei, struktūrinių padalinių vadovams, taip pat kitiems LMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės taikymo, teisės aktų rengimo bei tobulinimo klausimais;
  • atsižvelgdamas į Inspekcijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia LMI viršininkui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo įgyvendinant Inspekcijos strateginio veiklos plano programas;
  • kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais atlieka jų funkcijų ir (ar) LMI pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia LMI viršininkui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Inspekcijai nustatytus uždavinius;
  • atlieka Inspekcijos personalo sudėties analizę;
  • padeda Inspekcijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą Inspekcijoje;      
  • padeda LMI viršininkui formuoti Inspekcijos personalo sudėtį;
  • padeda LMI struktūrinių padalinių vadovams Inspekcijoje adaptuoti ir integruoti personalą;
  • padeda LMI viršininkui formuoti Inspekcijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Inspekcijos personalo metinius mokymo planus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  • padeda LMI viršininkui kurti ir įgyvendinti Inspekcijos personalo motyvacijos sistemą;
  • rengia Inspekcijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja LMI struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  • organizuoja personalo priėmimą į pareigas Inspekcijoje ir atleidimą iš jų;
  • padeda LMI viršininko sudaromų komisijų, susijusių su Inspekcijos personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  • LMI viršininko pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant arba atlieka tarnybinius tyrimus ir teikia LMI viršininkui išvadas dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;
  • išduoda Inspekcijos personalo valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimus, vykdo jų apskaitą ir organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
  • pagal kompetenciją kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Inspekcijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia LMI viršininkui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Inspekcijoje gerinimo;
  • rengia pažymas valstybės tarnybos klausimais ir kitus dokumentus, kurių reikia Inspekcijos personalui asmeniniams ir kitiems klausimams spręsti;
  • organizuoja Inspekcijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
  • organizuoja leidimą atostogų ar jų suteikimą Inspekcijos personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu Inspekcijos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
  • organizuoja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti jiems kitą darbą nagrinėjimą Inspekcijos nuolatinėje komisijoje ir rengia šios komisijos sprendimų projektus;
  • padeda įgyvendinti Inspekcijos personalo socialines ir kitas garantijas;
  • pagal kompetenciją padeda LMI viršininkui užtikrinti Inspekcijos personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  • Inspekcijos nustatyta tvarka dalyvauja kontroliuojant, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  • kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais dalyvauja rengiant Inspekcijos strateginį veiklos planą ir užtikrina jo vykdymą;
  • rengia pranešimus valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie Inspekcijos personalo priėmimą ir atleidimą, nemokamų vaiko priežiūros atostogų suteikimą;
  • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Inspekcijos personalo ir kitais savo kompetencijos klausimais, pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant Inspekcijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
  • teikia konsultacijas Inspekcijos struktūriniams padaliniams personalo valdymo klausimais;
  • rengia ir teikia LMI viršininkui pasiūlymus dėl Inspekcijos personalo valdymo tobulinimo;
  • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose;
  • LMI viršininkui pavedus pagal savo kompetenciją atstovauja Inspekcijos interesams kitose institucijose;
  • pagal savo kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir LMI viršininko, jo pavaduotojo pavedimus.
 • Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alma Gaižienė
  Svetlana Vinžanova
  Gintaras Narušis
  Dainius Bakys
  Alvyda Jazgevičiūtė
  Dalia Nastulevičienė
  Konsultacijos metrologijos klausimais
  Šiuo metu konsultuojame el. paštu
  PATVIRTINTA
  Lietuvos metrologijos inspekcijos

  viršininko 2020 m. spalio 26 d.

  įsakymu Nr. 11V-217

           

   

   

  LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS 

  TEISINĖS METROLOGIJOS IR EKSPERTIZĖS SKYRIAUS 

   NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

  2. Skyrius yra Inspekcijos struktūrinis padalinys. 

  3. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) pareigybių sąrašą tvirtina Inspekcijos viršininkas.

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Ministro pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:

  5.1. metodiškai vadovauti Inspekcijos teritorinių padalinių atliekamai teisinei metrologinei priežiūrai;

  5.2. planuoti priežiūros veiklą;

  5.3. vykdyti paskirtųjų įstaigų licencijavimą ir veiklos priežiūrą;

  5.4. atlikti Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro tvarkytojo funkcijas;

  5.5. atlikti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų atitikties techniniams reikalavimams ekspertizę bei kasos aparatų techninę priežiūrą ir remontą atliekančių juridinių asmenų ir jų darbuotojų licencijavimą.

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius: 

  6.1. analizuoja teisinius ir norminius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;

  6.2. analizuoja Inspekcijos teritorinių padalinių surašytų patikrinimų aktų kokybę ir jų metrologinį teisėtumą;

  6.3. atlieka Inspekcijos teritorinių padalinių atliktų patikrinimų rezultatų analizę;

  6.4. teikia Inspekcijos viršininkui išvadas ir pasiūlymus dėl patikrinimų kokybės gerinimo;

  6.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia raštus kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims; 

  6.6. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka galiojančių ir naujai rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų metrologinę ekspertizę; rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus teisinės metrologijos klausimais;

  6.7. rengia dokumentų, susijusių su į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančių matavimo priemonių tipų tvirtinimu, projektus;

  6.8. įrašo matavimo priemonių tipus į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, rengia matavimo priemonių tipo patvirtinimo sertifikatų projektus;

  6.9. vertina dokumentus, susijusius su įstaigų paskyrimu atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, rengia įsakymų projektus dėl teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir panaikinimo;

  6.10. vertina Inspekcijai tvirtinti pateiktas matavimo priemonių patikros metodikas, derina jas su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir koordinuoja su matavimo priemonių patikros metodikų rengimų susijusią veiklą; Inspekcijos interneto svetainėje skelbia matavimo priemonių patikros metodikų sąrašą;

  6.11. organizuoja matavimo priemonių patikros žymenų ir matavimo priemonių patikros sertifikatų blankų gamybą ir kontroliuoja jų naudojimą; 

  6.12. rengia nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine matavimo vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams, sąrašo projektą;

  6.13. teikia duomenis Licencijų informacinei sistemai;

  6.14. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka įrašo ūkio subjektus į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ ir skelbia šį sąrašą  Inspekcijos interneto svetainėje;

  6.15. pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymų projektus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisinės metrologijos priežiūros tobulinimo;

  6.16. bendradarbiauja su ūkio subjektais teisinės metrologinės priežiūros klausimais ir juos konsultuoja; teikia ūkio subjektams ir valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms informaciją apie metrologijos srities teisės aktus, su Inspekcijos veiklos tikslais susijusias Inspekcijos teikiamas paslaugas ir vykdomą veiklą;

  6.17. seka, analizuoja ir apibendrina šalies ir užsienio metrologinio aprūpinimo ir metrologijos politikos įgyvendinimo patirtį;

  6.18. esant poreikiui, rengia arba dalyvauja rengiant Inspekcijos teritoriniams padaliniams būtinus metodinius nurodymus ar kitą metodinę medžiagą;

  6.19. rengia dokumentų, susijusių su sertifikatų, leidžiančių atlikti juose įrašytų modelių kasos aparatų, kompiuterinių kasos sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus, išdavimo juridiniams asmenims ir jų darbuotojams, projektus; rengia dokumentų, susijusių su šių sertifikatų papildymu ir panaikinimu, projektus;

  6.20. atlieka kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir jų dokumentacijos atitikties techniniams reikalavimams ekspertizę; rengia ekspertizės išvadų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos projektus;

  6.21. rengia arba dalyvauja rengiant Inspekcijos veiklos planų projektus ir kitus veiklos planavimo dokumentus;

  6.22. konsultuoja Inspekcijos darbuotojus pagal Skyriaus kompetenciją;

  6.23. vykdo funkcijas, susijusias su tarptautinio bendradarbiavimo organizavimu, mokymų teisinės metrologinės priežiūros klausimais įgyvendinimu;

  6.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Inspekcijos viršininko, jo pavaduotojo pavedimus.

   

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. kreiptis į valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas, fizinius ir juridinius asmenis statistinių duomenų, dokumentų bei kitos informacijos (išsaugant jų tarnybines, komercines ar asmens duomenų paslaptis);

  7.2. koordinuoti ir metodiškai vadovauti Inspekcijos teritorinių padalinių darbui teisinės metrologinės priežiūros srityje;

  7.3. teikti pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Skyriaus ir teritorinių padalinių darbo tobulinimo.

  8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris į pareigas priimamas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  10.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.3. Inspekcijos viršininkui, Inspekcijos viršininko pavaduotojui pareikalavus, atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  10.4. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų ar Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimų tyrimų procedūras; 

  10.5. teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo ir vertinimo, darbo planų, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  10.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinę veiklą; 

  10.7. Inspekcijos viršininko pavedimu atstovauja Inspekcijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  10.8. gali turėti kitų suteiktų įgalinimų.

  11. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Inspekcijos viršininko įgaliotas Skyriaus valstybės tarnautojas. 

  12. Skyriaus darbuotojai atsako už jiems pavestų užduočių tinkamą įvykdymą laiku.

   

  V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

   

  _______________________

 • Teisinės metrologijos ir matavimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Maziliauskaitė
  Olga Mičinskaja
  Virgina Piluckienė

  Svarbiausiaeji skyriaus uždaviniai yra:

   

  • atlikti nepriklausomus, objektyvius ir kokybiškus matavimus;
  • vykdyti standarto LST EN ISO/IEC 17025 ir Kokybės vadovo reikalavimus;
  • siekti kuo geresnės užsakovų aptarnavimo kokybės, nustatant ir prognozuojant jų poreikius;
  • nuolat gerinti Skyriaus darbą, tobulinti vadybos sistemą;
  • atlikti funkcijas neakredituotoje veiklos srityje, susijusias su Inspekcijos vykdoma teisine metrologine priežiūra.

   

   Skyrius, naudodamas šiuolaikines matavimo priemones, kurios užtikrina aukštą matavimo darbų kokybę, atlieka šias funkcijas:

   

  • atlieka fasuotų kietų, birių ir miltelių pavidalo produktų masės matavimus;
  • atlieka fasuotų šaldytų ir konservuotų produktų masės matavimus;
  • atlieka fasuotų tirštų, pastos konsistencijos ir skystų produktų masės ir tūrio matavimus;
  • rengia Skyriaus veiklai būtiną metodinę medžiagą;
  • kaupia informaciją apie Skyriaus atliktus matavimus ir jų rezultatus, sistemina, apibendrina gautą informaciją;
  • atlieka matavimų rezultatų analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus Inspekcijos viršininkui;
  • sistemina ir analizuoja teisinius ir norminius dokumentus bei informaciją, reikalingą Skyriaus darbui;
  • bendradarbiauja su užsakovais, analizuoja jų poreikius;
  • bendradarbiauja su kitomis institucijomis: metrologijos centrais, Kauno technologijos universiteto Metrologijos institutu, akredituotomis laboratorijomis ir kt., sprendžiant bendras problemas bei keliant Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
  • pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus teisinės metrologijos klausimais;
  • pagal Skyriaus kompetenciją rengia raštus kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims;
  • dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus, skundus, susijusius su matavimo priemonių teisine metrologine priežiūra;
  • atlieka prašymų išduoti leidimus ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „э“ ženklais vertinimą, rengia dokumentų, susijusių su leidimų ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „э“ ženklais išdavimu, projektus ir atlieka kitas funkcijas, susijusias su minėtų leidimų išdavimu;
  • teikia duomenis Licencijų informacinei sistemai;
  • organizuoja ūkio subjektų konsultavimo telefonu darbą, konsultuoja ūkio subjektus telefonu ir pildo konsultacijų telefonu žurnalą;
  • rengia kiekvieno mėnesio Inspekcijos ūkio subjektų patikrinimo planus;
  • atlieka Inspekcijos teritorinių padalinių atliktų patikrinimų rezultatų analizę;
  • įregistruoja paskirtųjų įstaigų patvirtintas degalų įpylimo kolonėlių ir degalų matavimo sistemų plombavimo schemas ir jų duomenis įrašo į Inspekcijos interneto svetainėje skelbiamą sąrašą;
  • organizuoja Inspekcijos metrologinės įrangos patikrą ir kalibravimą. 

   

  Skyrius įsipareigoja:

   

  • užtikrinti, kad jo veikla atitiktų standarto LST EN ISO/IEC 17025 ir Kokybės vadovo reikalavimus;
  • nuolat tobulinti vadybos sistemą, siekiant didinti užsakovų pasitikėjimą;
  • užtikrinti, kad jo veikla būtų nešališka ir darbuotojai nepatirtų vidinio bei išorinio spaudimo;
  • išvengti veiklos, kuri galėtų sumažinti pasitikėjimą Skyriaus kompetencija, nešališkumu bei teisingumu;
  • užtikrinti atliekamų darbų kokybę ir matavimų sietį bei vadybos sistemos vientisumą;
  • užtikrinti matavimų rezultatų bei užsakovų konfidencialumą;
  • nesinaudoti akredituoto skyriaus teisėmis, sustabdžius Skyriaus įgaliojimus ar pasibaigus akreditavimo laikui;
  • užtikrinti, kad Skyriaus darbas būtų vykdomas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų.
 • Rytų regiono skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simonas Bužinskas
  Irmantas Vasiliauskas
  Igoris Tkačenko
  Rita Kraujalienė
  Gintaras Karazija
  Algis Vižinis
  Nijolė Vanagienė
  Evaldas Mikalajūnas
  Danutė Klikūnienė
  Vilius Zigmantavičius
  Gintarė Akranglytė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos metrologijos inspekcijos 

  viršininko 2020 m. rugpjūčio 31 d.

  įsakymu Nr. 11V-170

   

   
  LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS
  RYTŲ REGIONO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

   

  1. SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) Rytų regiono skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

  2. Skyrius yra Inspekcijos teritorinis padalinys, kurio veiklos teritorija apima Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskritis.

        3. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – Darbuotojai) pareigybių sąrašą tvirtina Inspekcijos viršininkas.

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  5. Skyrius turi apvalų antspaudą su savo pavadinimu – ,,Lietuvos metrologijos inspekcija. Rytų regiono skyrius“.

  6. Skyrius turi blanką su savo rekvizitais.

   

  • II SKYRIUS 
  • SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra: 

  7.1. atlikti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų Metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę;

  7.2. atlikti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;

  7.3. atlikti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę; 

  7.4. atlikti fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę;

  7.5. atlikti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę;

  7.6. atlikti įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (toliau – paskirtosios įstaigos), veiklos priežiūrą.

  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. vadovaudamasis Metrologijos įstatymu ir kitais metrologijos srities teisės aktais, Inspekcijos nuostatais ir Inspekcijos viršininko įsakymais, atlieka teisinę metrologinę priežiūrą ir paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūrą Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse; 

  8.2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas; Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones;

  8.3. rengia veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metų), susijusias su Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse atliekama teisine metrologine priežiūra, ūkine, finansine ir darbo organizavimo sritimis, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;

  8.4. suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“, pildo Administracinių nusižengimų registrą;

  8.5. apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus Metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų pažeidimus bei jų priežastis Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;

  8.6. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir vartotojų prašymus ir skundus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;

  8.7. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir vartotojais, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais; 

  8.8. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskričių teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;

              8.9. teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams; 

              8.10. bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinės metrologinės priežiūros naštą ūkio subjektams;

              8.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo; 

  8.12. teikia informaciją Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskričių žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir (ar) jo pavaduotoju; 

  8.13. organizuoja Skyriaus Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą, nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja Skyriaus Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);

  8.14. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir (ar) jo pavaduotojo pavedimus.

   

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tikrinamų ūkio subjektų dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą teisinei metrologinei priežiūrai Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse atlikti;  

  9.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paimti tyrimui matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti;

  9.3. Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka fiziniams asmenims, juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims skirti administracines nuobaudas ir administracinio poveikio priemonę – matavimo priemonės konfiskavimą;

  9.4. taikyti Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nustatytas poveikio priemones ūkio subjektams – rašytinį įspėjimą apie nustatytą teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą ir įpareigojimą jį per nustatytą terminą pašalinti, draudimą laikinai, kol bus pašalintas pažeidimas, naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, draudimą naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalintas.

  10. Skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia kiti teisės aktai. 

   

  IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris į pareigas priimamas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus Darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. Inspekcijos viršininkui ir (ar) jo pavaduotojui pareikalavus, atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. nustatyta tvarka inicijuoja Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų ar Skyriaus Darbuotojų darbo pareigų pažeidimų tyrimų procedūras;

  12.5. teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo ir vertinimo, darbo planų, Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo; 

  12.6. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus Darbuotojų tarnybinę veiklą; 

  12.7. Inspekcijos viršininko ir (ar) jo pavaduotojo pavedimu atstovauja Inspekcijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  12.8. gali turėti kitų suteiktų įgaliojimų.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka Inspekcijos viršininko įgaliotas Skyriaus valstybės tarnautojas. 

  14. Skyriaus Darbuotojai asmeniškai atsako už jiems pavestų užduočių tinkamą įvykdymą.

   

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15. Skyriaus darbas organizuojamas ir Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

             

   

     ____________

   

 • Vakarų regiono skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vida Balčiūnienė
  Ramunė Vyšniauskienė
  Albertas Šarapovas
  Rima Liepinienė
  Edmundas Gudavičius
  Laima Ramaškienė
  Loreta Každailytė
  Mindaugas Švedas
  Egidijus Mockevičius

  PATVIRTINTA

  Lietuvos metrologijos inspekcijos 

  viršininko 2020 m. rugpjūčio 31 d.

  įsakymu Nr. 11V-170 

   

   
  LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS
  VAKARŲ REGIONO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

   

  1. SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) Vakarų regiono skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

  2. Skyrius yra Inspekcijos teritorinis padalinys, kurio veiklos teritorija apima Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskritis.

        3. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – Darbuotojai) pareigybių sąrašą tvirtina Inspekcijos viršininkas.

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  5. Skyrius turi apvalų antspaudą su savo pavadinimu – ,,Lietuvos metrologijos inspekcija. Vakarų regiono skyrius“.

  6. Skyrius turi blanką su savo rekvizitais.

   

  • II SKYRIUS 
  • SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra: 

  7.1. atlikti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų Metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę;

  7.2. atlikti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;

  7.3. atlikti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę; 

  7.4. atlikti fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę;

  7.5. atlikti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę;

  7.6. atlikti įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (toliau – paskirtosios įstaigos), veiklos priežiūrą.

  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. vadovaudamasis Metrologijos įstatymu ir kitais metrologijos srities teisės aktais, Inspekcijos nuostatais ir Inspekcijos viršininko įsakymais, atlieka teisinę metrologinę priežiūrą ir paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūrą Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse; 

  8.2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas; Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones;

  8.3. rengia veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metų), susijusias su Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse atliekama teisine metrologine priežiūra, ūkine, finansine ir darbo organizavimo sritimis, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;

  8.4. suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“, pildo Administracinių nusižengimų registrą;

  8.5. apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus Metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų pažeidimus bei jų priežastis Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;

  8.6. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir vartotojų prašymus ir skundus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;

  8.7. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir vartotojais, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais; 

  8.8. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskričių teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;

              8.9. teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams; 

              8.10. bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinės metrologinės priežiūros naštą ūkio subjektams;

              8.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo; 

  8.12. teikia informaciją Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskričių žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir (ar) jo pavaduotoju; 

  8.13. organizuoja Skyriaus Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą, nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja Skyriaus Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);

  8.14. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir (ar) jo pavaduotojo pavedimus.

   

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tikrinamų ūkio subjektų dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą teisinei metrologinei priežiūrai Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolėsapskrityse atlikti;  

  9.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paimti tyrimui matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti;

  9.3. Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka fiziniams asmenims, juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims skirti administracines nuobaudas ir administracinio poveikio priemonę – matavimo priemonės konfiskavimą;

  9.4. taikyti Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nustatytas poveikio priemones ūkio subjektams – rašytinį įspėjimą apie nustatytą teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą ir įpareigojimą jį per nustatytą terminą pašalinti, draudimą laikinai, kol bus pašalintas pažeidimas, naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, draudimą naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalintas.

  10. Skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia kiti teisės aktai. 

   

  IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris į pareigas priimamas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus Darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. Inspekcijos viršininkui ir (ar) jo pavaduotojui pareikalavus, atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. nustatyta tvarka inicijuoja Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų ar Skyriaus Darbuotojų darbo pareigų pažeidimų tyrimų procedūras;

  12.5. teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo ir vertinimo, darbo planų, Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo; 

  12.6. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus Darbuotojų tarnybinę veiklą; 

  12.7. Inspekcijos viršininko ir (ar) jo pavaduotojo pavedimu atstovauja Inspekcijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  12.8. gali turėti kitų suteiktų įgaliojimų.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka Inspekcijos viršininko įgaliotas Skyriaus valstybės tarnautojas. 

  14. Skyriaus Darbuotojai asmeniškai atsako už jiems pavestų užduočių tinkamą įvykdymą.

   

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15. Skyriaus darbas organizuojamas ir Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

             

   

     ____________

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-21