Valstybės tarnautojų užduotys

 

  Viršininkas

 

Natalija Bražunienė Viršininko pavaduotoja

1. Peržiūrėti Inspekcijos teisinės metrologinės priežiūros  veiksmų  aprašą, patvirtintą Inspekcijos viršininko 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 11V-224, organizuoti Inspekcijos ūkio subjektų veiklos teisinės metrologijos srityje patikrinimų taisyklių parengimą ir Inspekcijos viršininko įsakymu jų patvirtinimą.

2. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje bendradarbiaujant su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis.

3. Tęsti darbą atnaujinant parengtus tikrinamų ūkio subjektų kontrolinius klausimynus ir pagal poreikį rengti naujus klausimynus.

 

 

Alma Gaižienė Skyriaus vedėja

1. Parengti Paskirtųjų įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus, veiklos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo projektą, išdėstant jį rizikos vertinimu paremtu požiūriu.

2. Parengti Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto tvirtinimo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

3. Organizuoti internetinę konsultaciją-mokymus paskirtosioms įstaigoms joms aktualiomis metrologijos srities teisės aktų nuostatų taikymo temomis.

4. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti darbo grupės veikloje dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo ir teikti siūlymus.

5. Teikti siūlymus vadovybei apie priemones, kurios padėtų automatizuoti kasos aparatų ekspertizių atlikimą, bei galimą jų įsigijimo lėšų poreikį.

Simonas Bužinskas Skyriaus vedėjas

1. Išanalizuoti Rytų regiono skyriaus veiklos efeketyvumą pasirenkant ūkio subjektus pagal rizikų vertinimo sistemą.

2. Surinkti ir susisteminti informaciją apie ūkio subjektus pagal rizikų vertinimą.

Vida Balčiūnienė

Skyriaus vedėja

Vadovaujantis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 "Dėl Lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo", 7 punktu, valstybės tarnautojai metinės užduotys bus nustatytos išnykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-30