Valstybės tarnautojų užduotys

 

Domas Vasiliauskas Viršininkas

1. Atsižvelgiant į aplinkos apsaugos problemų mąstą ir aktualumą, organizuoti ir koordinuoti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su šiltnamio dujų išmetimu į aplinką, radiacijos lygio stebėjimu ir matavimu, atliekų tvarkymu, nutekamųjų vandenų valymu, paviršinių ir požeminių vandens telkinių vandens naudojimu, veiklos priežiūrą.

2. Siekiant racionaliai naudoti LMI žmogiškuosius išteklius, efektyvinti LMI veiklą.

3. Siekiant kryptingai organizuoti LMI personalo valdymą, efektyvinti personalo valdymo politiką, darbuotojų motyvavimo sistemą.

4. Siekiant efektyvaus ir operatyvaus LMI dokumentų valdymo, organizuoti elektroninės dokumentų valdymo sistemos įdiegimą bei LMI perėjimą prie vidinių (trumpo saugojimo) ir siunčiamų dokumentų elektroninio valdymo.

Natalija Bražunienė Viršininko pavaduotoja

1. Atlikti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su šiltnamio dujų išmetimu į aplinką, radiacijos lygio stebėjimu ir matavimu, atliekų tvarkymu, nutekamųjų vandenų valymu, paviršinių ir požeminių vandens telkinių vandens naudojimu, veiklos priežiūrą ir įvertinti, kaip jie laikosi metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų (patikrinti ne mažiau 60 proc. šią veiklą vykdančių ūkio subjektų).

2. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje bendradarbiaujant su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis.

3. Organizuoti 5 vnt. elektroninių platforminių svarstyklių: III tikslumo klasė, svėrimo riba iki 150 kg ir 5 vnt. elektroninių kraninių svarstyklių su kablio fiksavimu: III tikslumo klasė, svėrimo riba iki 1 500 kg viešuosius pirkimus.

 

 

Alma Gaižienė Skyriaus vedėja

1. Organizuoti matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikatų blankų gamybą 2022 metams.

2. Organizuoti informacijos, susijusios su kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ekspertize bei juridinių ir fizinių asmenų licencijavimu kasos aparatų, kompiuterinių kasos sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbams, viešinimą Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

3. Organizuoti internetinę konsultaciją-mokymus paskirtosioms įstaigoms joms aktualiomis metrologijos srities teisės aktų nuostatų taikymo temomis.

4. Teikti siūlymus atsakingoms ir (arba) suinteresuotoms institucijoms dėl teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir įgyvendinimo.

 

Nijolė Maziliauskaitė

Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

1. Atliekant fasuotų prekių kiekio teisinę metrologinę priežiūrą, organizuoti planinius fasuotų prekių kiekio patikrinimus visose apskrityse.

2. Užtikrinti bandymų rezultatų kokybę ir patikimumą pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus ir išanalizuoti gautus rezultatus. Atlikti skyriaus veiklos vidaus auditą.

3. Atlikti užsakovų patenkinimo skyriaus veikla ir pateikiamais matavimų rezultatais tyrimą, atliekant užsakovų apklausą. Peržiūrėti vadybos sistemos ir fasuotų prekių teisės aktus (tarptautinių organizacijų: WELMEC, OIML, ES reglamentai, direktyvos ir kt.)

4. Vartotojų ir ūkio subjektų švietimas ir konsultavimas fasuotų prekių kiekio ir „e“ ženklo suteikimo klausimais.

Simonas Bužinskas Skyriaus vedėjas

1. Peržiūrėti ir išanalizuoti Rytų regiono skyriaus veiklos efektyvumą.

2. Peržiūrėti ir išanalizuoti darbuotojų teikiamas metines ir ketvirtines ataskaitas.

3. Pasiekti, kad būtų surinkta informacija apie tikrinamus ūkio subjektus.

 

Vida Balčiūnienė Skyriaus vedėja

1. Siekti, kad Vakarų regiono skyrius įvykdytų 2021 m. veiklos plane pavestas užduotis.

2. Peržiūrėti, kad Vakarų, Rytų regionų skyriuose būtų suvienodintas patikrinimo aktų, prekių kiekio protokolų surašymas.

3. Pravesti vartotojų švietimui skirtus bendrus renginius su ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijomis. Inicijuoti bent vieną mokymo seminarą su Valstybine darbo inspekcija LMI Vakarų ir Rytų regionų specialistams darbo saugos klausimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-10