Valstybės tarnautojų užduotys

Domas Vasiliauskas Viršininkas

1. Įgyvendinant nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančius Metrologijos įstatymo pakeitimus, užtikrinti naujų funkcijų, susijusių su „ekonominių sankcijų“ skyrimu juridiniams asmenims, vykdymą.

2. Atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nurodymą (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. liepos 18 d. raštas Nr. (26.16-61)-3-2761), pakeisti LMI administracijos struktūrą.

3. Užtikrinti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų tvarkymu ir nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrą, kaip jie laikosi įstatymuose ir metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Organizuoti tęstinius matavimo priemonių patikros metodikų pakeitimo darbus.

5. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje bendradarbiaujant su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis.

Natalija Bražunienė Viršininko pavaduotoja

1. Užtikrinti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų tvarkymu ir nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrą, kaip jie laikosi įstatymuose ir metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

2. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje bendradarbiaujant su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis.

3. Peržiūrėti ir patvirtinti naują LMI veiklos optimizavimo ir  veiklos vertinimo kriterijų aprašą (LMI viršininko 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 11V-77).

4. Tęsti darbą atnaujinant parengtus tikrinamų ūkio subjektų kontrolinius klausimynus ir pagal poreikį rengti naujus klausimynus.

 

Rasa Verikienė Vyriausioji specialistė

1. Pakeisti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 10T-5 „Dėl Lietuvos metrologijos  inspekcijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

2. Dalyvauti užtikrinant Finansų valdymo ir apskaitos posistemio tinkamame įdiegime ir laiku, bendradarbiaujant su Finansų ministerija ir (arba) Finansų valdymo ir apskaitos posistemio diegėju, atsižvelgiant į Lietuvos metrologijos inspekcijos patvirtintą veiksmų planą.

   

 
Aistė Zuokienė Vyresnioji patarėja
 

1. Vadovaujantis nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančiais Metrologijos įstatymo pakeitimais, atlikti darbus, susijusius su LMI pasirengimu vykdyti naujas funkcijas.

2. Parengti LMI poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams tvarkos aprašo projektą.

3. Atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nurodymą (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. liepos 18 d. raštas Nr. (26.16-61)-3-2761), LMI vadovybei pateikti motyvuotus siūlymus dėl LMI administracijos struktūros pakeitimo.

   

 
     
Simonas Bužinskas Skyriaus viršininkas

1. Teikti pasiūlymus dėl teisinės metrologijos normų, taikomų ūkio subjektams, peržiūrėjimo, jų supaprastinimo ar panaikinimo, siekiant sumažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, taip pat valstybinėms institucijoms dėl teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.

2. Pasiekti, kad sumažėtų pažeidimų tuose srityse, kuriuose pažeidimų rizika yra didžiausia:

    a) daugiabučių gyvenamųjų namų butuose įrengti šalto vandens skaitikliai, atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

    b) degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinės, atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Andrius Sankauskas Vyresnysis patarėjas

1. Suorganizuoti viešąjį pirkimą IS atitikties vertinimui, atlikti IS atitikties vertinimą;

2. Numatyti modernizavimo poreikius, pateikti ir suderinti finansavimo būdą ir laiką su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Esant lėšom, suorganizuoti IS dokumentacijos parengimą.

Virgina Piluckienė Vyriausioji valstybinė inspektorė

1. Iki einamųjų metų pabaigos  atlikti  ne mažiau kaip 10 % galiojančių patikros metodikų analizę.

2. I ketv. parengti LMI svetainės (D.U.K.) dažniausiai užduodamus ūkio subjektų klausimus  apie matavimo priemones.

Svetlana Vinžanova Vyriausioji specialistė

1. Inicijuoti atrinktų patikros metodikų atnaujinimo darbus vadovaujantis Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR ūkio ministro 2015-05-15 įsakymu Nr. 4-329. Aprašo nustatyta tvarka įvertinti Inspekcijai tvirtinti pateiktų matavimo priemonių patikros metodikų projektus. Rengti Inspekcijos viršininko įsakymų projektus dėl patikros metodikų patvirtinimo.

 2. Vertinti ir analizuoti Inspekcijos teritorinių padalinių teikiamas paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūros ataskaitas. Įvertinti paskirtųjų įstaigų veiklos pažeidimus, sisteminti juos pagal matavimo priemonių rūšis, siekiant nustatyti labiausiai pažeidžiamas matavimų sritis. Teikti pasiūlymus dėl planuojamos atlikti paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūros.

Alma Gaižienė Vyriausioji specialistėVyriausioji specialistė

1. Organizuoti Patikros metodikų fondo perkėlimą iš AB „Vilniaus metrologijos centras“ patalpų į Lietuvos metrologijos inspekcijos patalpas ir dalyvauti atliekant galiojančių patikros metodikų analizę.

2. Parengti Konsultacijų ir informacijos teikimo ūkio subjektams Lietuvos metrologijos inspekcijoje tvarkos aprašo projektą.

   
Nijolė Maziliauskaitė Skyriaus viršininkė
1. Skyriaus vadybos sistemoje įdiegti naujos redakcijos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus. Pasirengti Nacionalinio akreditacijos biuro priežiūros įvertinimui pagal naujo standarto  LST EN ISO/IEC 17025:2018 leidimo reikalavimus.

2.  Atliekant fasuotų prekių kiekio teisinę metrologinę priežiūrą, organizuoti planinius fasuotų prekių kiekio patikrinimus visose apskrityse.

3. Atlikti užsakovų patenkinimo skyriaus veikla ir pateikiamais matavimų rezultatais tyrimą, atliekant užsakovų apklausą. Peržiūrėti vadybos sistemos išorės dokumentus.

Olga Mičinskaja Vyriausioji specialistė

1. Išduoti Leidimus ženklinti fasuotas prekes „“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimus sumažinti periodinių patikrinimų dažnį gamintojams, pakuotojams arba importuotojams.

2. Bandymų kokybės užtikrinimui atlikti palyginamuosius ir stebėtus bandymus.

3. Veiklos gerinimui parengti lentelę, kurioje būtų nurodytas bandymų protokolų, pateiktų gaminiams, kuriems yra išduoti leidimai fasuotas prekes „“ ir matavimo indus „3“ ženklais, išdavimo laikas.

4. Atlikti skyriaus matavimo priemonių techninę priežiūrą, tarpinius patikrinimus, ir esant reikalui įrangos derinimą.

5.  Atnaujinti darbo procedūras po Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 įdiegimo Matavimų ir tyrimų skyriaus kokybės vadove.

Gintaras Karazija Skyriaus viršininkas

1. Užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. Užtikrinti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymu ir nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrą, kaip jie laikosi įstatymuose ir metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

2. Mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą. Pasiekti, kad didžioji patikrinimų dalis būtų atliekama pagal parengtus kontrolinius klausimynus. Organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti Alytaus apskrities skyriaus matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio 2020 m. patikrinimų skaičiaus plano įvykdymą. Supažindinti Alytaus apskrityje esančias įmones su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).

3. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje, organizuojant bendrus renginius su ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijomis ir vartotojais vartotojams aktualiais teisinės metrologijos klausimais. Parengti pranešimus valstybės ir kitoms institucijoms apie jų reguliavimo srityse atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus (nurodyti problemas ar pateikti pasiūlymų dėl jų pašalinimo).

Nijolė Vanagienė Vyriausioji valstybinė inspektorė

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Ūkio subjektus, kurie vykdydami veiklą eilę metų nepažeidė Lietuvos metrologijos įstatymo reikalavimų, informuoti apie „Baltąjį sąrašą“ ir pasiūlyti ūkio subjektui kreiptis į LMI dėl įtraukimo į minėtą sąrašą. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio patikrinimų plano vykdymą.

2. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais karšto ir geriamojo vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras.

3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, pateikti bent 1 pasiūlymą LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrintinus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Danutė Klikūnienė Vyresnioji valstybinė inspektorė

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Skatinant ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, 2019 m. Kauno apskrityje esančias įmones supažindinti su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „Baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas). Pasiūlyti ūkio subjektams kreiptis į LMI dėl įtraukimo į minėtą sąrašą. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio patikrinimų plano vykdymą.

2. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais karšto ir geriamojo vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras.

 3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrinimus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Rima Liepinienė Vyriausioji valstybinė inspektorė

1. Organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus teikiant paslaugas poilsiautojams.

Laima Ramaškienė Vyresnioji valstybinė inspektorė

1. Organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus teikiant paslaugas poilsiautojams.

Ramunė Vyšniauskienė Skyriaus viršininkė

1. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinėse bei sumažėtų pažeidimų fasuotų produktų pardavimo srityje. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais geriamojo vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras. Bendradarbiauti šioje srityje su kitomis suinteresuotomis institucijomis.
2. Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą pasiekti, kad didžioji patikrinimų dalis būtų atliekama pagal parengtus kontrolinius klausimynus. Organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio patikrinimų planą.  Skatinant ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, pasiekti, kad 2019 m. Marijampolės apskrityje esančios įmonės būtų supažintintos su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).
3. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.  Parengti pranešimus valstybės ir kitoms institucijoms apie jų reguliavimo srityse atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus (nurodyti problemas ar pateikti pasiūlymų dėl jų pašalinimo).

Irmantas Vasiliauskas  Vyresnysis valstybinis inspektorius

1. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinėse bei sumažėtų pažeidimų fasuotų produktų pardavimo srityje. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais geriamojo vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras. Bendradarbiauti šioje srityje su kitomis suinteresuotomis institucijomis.
2. Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą pasiekti, kad didžioji patikrinimų dalis būtų atliekama pagal parengtus kontrolinius klausimynus. Organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio patikrinimų planą.  Skatinant ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, pasiekti, kad 2019 m. Marijampolės apskrityje esančios įmonės būtų supažintintos su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).
3. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.  Parengti pranešimus valstybės ir kitoms institucijoms apie jų reguliavimo srityse atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus (nurodyti problemas ar pateikti pasiūlymų dėl jų pašalinimo).

Vitalija Rukavičienė Skyriaus viršininkė

1. Laikytis ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarkos, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Virš 80 proc. patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus. Dalyvauti atnaujinant kontrolinį klausimyną veterinarijos srityje, jį platinti per verslo asociacijas; taip pat dalyvauti rengiant kitus kontrolinius klausimynus. Suorganizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Siekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus veterinarijos ir darbų saugos srityse, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių švietimo įstaigose, mokesčių operacijoms atlikti bei prekyboje (POS sistemų priežiūra).  Siekti, kad toliau gerėtų situacija degalų  ir automobilinių dujų degalinėse, taip pat tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais šalto vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras. 

3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.

Evaldas Mikalajūnas Vyriausiasis valstybinis inspektorius

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Virš 80 proc. patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, suorganizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje,  teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus veterinarijos ir darbų saugos srityse, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių švietimo įstaigose, mokesčių operacijoms atlikti bei prekyboje (POS sistemų priežiūra).  Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais karšto ir šalto vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras.

3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.
Vilius Zigmantavičius Vyresnysis valstybinis inspektorius

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Virš 80 proc. patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, suorganizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje,  teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus veterinarijos ir darbų saugos srityse, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių švietimo įstaigose, mokesčių operacijoms atlikti bei prekyboje (POS sistemų priežiūra).  Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais karšto ir šalto vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras.

3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.

Vida Balčiūnienė Skyriaus viršininkė

1. Skatinti ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, pasiekti, kad 2019 m. Šiaulių apskrityje esančios įmonės būtų supažindintos su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „Baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).

2. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje ir teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

3.  Surengti bent vieną mokymo seminarą su Valstybine darbo inspekcija LMI apskričių skyrių viršininkams darbo saugos klausimais.

4. Dalyvauti pristatant LMI atliktų patikrinimų rezultatus ir nustatytus pažeidimus  KTU mokymo seminaruose paskirtųjų įstaigų darbuotojams, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

5. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrintinus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Edmundas Gudavičius Vyriausiasis valstybinis inspektorius

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje ir teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI Šiaulių apskrities skyriaus viršininkui dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, padėti LMI Šiaulių apskrities skyriaus viršininkui aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrinimus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Loreta Každailytė Vyresnioji valstybinė inspektorė

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje ir teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI Šiaulių apskrities skyriaus viršininkui dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, padėti LMI Šiaulių apskrities skyriaus viršininkui aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrinimus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Albertas Šarapovas Skyriaus viršininkas

1. Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus.

2. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais geriamojo vandens vartotojais.   

3. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinėse.

4. Organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

Rita Kraujalienė Skyriaus viršininkė

1. Organizuoti LMI Utenos apskrities skyriaus darbą. Sudaryti ketvirtinius, o jais remiantis mėnesinius darbo planus. Vadovaujantis sudarytais planai atlikti patikrinimus.  Stebėti karštą ir šaltą vandenį tiekiančių įmonių, skaitiklių keitimo grafiko laikymąsi. Pasiekti kad nemažiau 90,5 % daugiabučių gyvenamųjų namų butuose įrengtų šalto vandens skaitiklių atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. Atliekant patikrinimus ir prevencinį darbą siekti, kad degalų ir automobilinių dujų degalinių atitinkančių teisinės metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų Utenos apskrityje degalinių, sudarytų nemažiau negu  88,9 %. Siekti, kad nuolat mažėtų pažeidimų skaičius apskrityje

2. Žiniasklaidos ir visuomenės informavimas apie LMI Utenos apskrities skyriaus veiklą, patikrinimų rezultatus. Parengti ir patalpinti paskelbti du straipsnius. Po vieną straipsnį kas pusmetį.

3. 2019 metų pirmą pusmetį surengti seminarą tema ,, Metrologijos srities reikalavimai matavimo priemonėms, kurios naudojamos teisinėje metrologijoje‘‘.  Į seminarą pasikvieti LMI administracijos atstovus.

2019 metų antrą pusmetį surengti vieną LMI konsultavimo renginį automobilių remonto veiklą vykdantiems ūkio subjektams, į renginį pasikviesti LMI administracijos atstovus.

4. 2019 m. liepos mėn. organizuoti LMI skyrių II ketvirčio veiklos rezultatų aptarimą ir inicijuoti neplaninį Utenos ūkininkų turgaus patikrinimą, bei konsultavimą, dalyvaujant kitų apskričių skyrių darbuotojams.

Igoris Tkačenko Skyriaus viršininkas

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, visus patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus muitinės, mokesčių operacijoms, gamina ir parduoda akcizais apmokestinamus produktus, siekiant šiose veiklos srityse teisingų matavimo rezultatų, kas įtakotų ir valstybės biudžeto pajamų didėjimą. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams kuro degalinėse ir suskystintų dujų degalinėse laiku atliktų metrologines patikras motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse.

Algis Vižinis Vyriausiasis valstybinis inspektorius

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, visus patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus muitinės, mokesčių operacijoms, gamina ir parduoda akcizais apmokestinamus produktus, siekiant šiose veiklos srityse teisingų matavimo rezultatų, kas įtakotų ir valstybės biudžeto pajamų didėjimą. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams kuro degalinėse ir suskystintų dujų degalinėse laiku atliktų metrologines patikras motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-11