Vartotojui

Lietuvos metrologijos inspekcija, vykdydama teisinę metrologinę priežiūrą, atlieka:

 • matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų Metrologijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę;
 • matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
 • matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
 • fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę;
 • parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę.

Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, naudojamoms:

 • nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina;
 • matavimams, kai nuo jų rezultatų priklauso baudos ar žalos atlyginimo dydis;
 • sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbų saugos ir kitose srityse naudojamoms matavimo priemonėms, kurių sąrašus tvirtina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras.

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų teisės:

 • pateikę tarnybinį pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka patekti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių ūkio subjektų teritoriją, pastatus, patalpas ir atlikti patikrinimus, gauti reikalingą informaciją ir dokumentus, taip pat naudoti fotografavimo, filmavimo ir garso įrašymo įrangą, į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi teisę patekti tik tuo atveju, jeigu šis fizinis asmuo sutinka ir įstatymai nenustato kitaip;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paimti tyrimui matavimo priemonę, fasuotas prekes ar matavimo indus metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti;
 • pasitelkti ekspertus (konsultantus), kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovus.

Inspekcijos įgalioti pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę:

 • raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą terminą pašalinti pažeidimą;
 • laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus;
 • uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą nepašalinamas pažeidimas;
 • įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir (arba) nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas.

Matavimo priemonės

 • Matavimo priemonių, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas (pvz., svarstyklių, degalų kolonėlių, elektros energijos, vandens, dujų skaitiklių), turi būti atlikta privaloma metrologinė patikra, jos turi būti su galiojančiais patikrą patvirtinančiais žymenimis ar turėti galiojančią patikrą patvirtinančius dokumentus, būti su nepažeistomis patikros plombomis, techniškai tvarkingos. Jų patikra turi pasirūpinti savininkai. Patikra atliekama patikros metodikose nustatyta tvarka ir "Teisinio metrologinio reglamentavimosritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo" patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, nustatytu periodiškumu.
 • Vartotojų skundus, susijusius su pažeidimais naudojant matavimo priemones teisinės metrologijos srityje nagrinėja Lietuvos metrologijos inspekcija.
 • Kilus ginčų ar nesutarimų su pardavėjais ar tiekėjais dėl naudojamų matavimo priemonių (svarstyklių, skaitiklių, matuoklių ir kt.) ar neteisingų jų rodmenų, vartotojai gali kreiptis Į Lietuvos metrologijos inspekciją, kad šios matavimo priemonės būtų patikrintos vietoje ar paimtos teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, nes Inspekcijos pareigūnams suteikta teisė paimti jas tyrimui paskirtojoje laboratorijoje.

Produktų kiekis

 • Fasuotų (įpakuotų), sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų, dozuojamų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje, kasos kvite kiekį.
 • Fasuotų prekių faktinio produkto kiekio (masės, tūrio) neigiami nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. Pakuojant bet kokį produktą leidžiamas tam tikras neigimas nuokrypis. Šių nuokrypių dydžiai nustatomi techniniuose reglamentuose, Lietuvos ar įmonių standartuose.
 • Perkant fasuotą produktą, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į pakuotę – ar ji sandari ir nepažeista, ar produktas nenubyrėjęs, neištekėjęs ir t. t.
 • Prekybos vietose įrengtomis kontrolinėmis svarstyklėmis galima pasitikrinti, ar teisingai pasverta ir atsiskaityta.
 • Vartotojų skundus, susijusius su pažeidimais teisinės metrologijos srityje dėl fasuotų prekių produkto kiekio nagrinėja Lietuvos metrologijos inspekcija. Ji turi galimybę atlikti matavimus įvertindama pakuotę ir nustatydama joje esantį produkto faktinį kiekį (tūrį, masę). Akredituotas Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyrius, atitinkantis LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus, gali atlikti įvairios konsistencijos (šaldytų, konservuotų, tirštų ir kt.) fasuotų produktų masės ir tūrio bandymus ir pagrįstais matavimais nustatyti, ar produkto kiekis atitinka nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22