Verslui

Lietuvos metrologijos inspekcija, vykdydama teisinę metrologinę priežiūrą, atlieka:                            

 • matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų Metrologijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę;
 • matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
 • matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
 • fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę;
 • parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę.

Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, naudojamoms:

 • nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina;
 • matavimams, kai nuo jų rezultatų priklauso baudos ar žalos atlyginimo dydis;
 • sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbų saugos ir kitose srityse naudojamoms matavimo priemonėms, kurių sąrašus tvirtina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras;
 • banko, mokesčių, muitinės ir pašto operacijoms;
 • atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir kontrolės institucijų pavedimu.

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų teisės:

 • pateikę tarnybinį pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka patekti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių ūkio subjektų teritoriją, pastatus, patalpas ir atlikti patikrinimus, gauti reikalingą informaciją ir dokumentus, taip pat naudoti fotografavimo, filmavimo ir garso įrašymo įrangą, į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi teisę patekti tik tuo atveju, jeigu šis fizinis asmuo sutinka ir įstatymai nenustato kitaip;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paimti tyrimui matavimo priemonę, fasuotas prekes ar matavimo indus metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti;
 • pasitelkti ekspertus (konsultantus), kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovus.

Inspekcijos įgalioti pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę:

 • raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą terminą pašalinti pažeidimą;
 • laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus;
 • uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą nepašalinamas pažeidimas;
 • įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir (arba) nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas.

Inspekcijos įgalioti pareigūnai, atlikdami teisinę metrologinę priežiūrą, privalo:

 • gerbti tikrinamo ūkio subjekto teisėtus interesus;
 • užtikrinti gautos informacijos, kuri sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį, konfidencialumą.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, tiekiantys rinkai, įrengiantys bei naudojantys matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas, kurį sudaro: matavimo priemonės  tipo įvertinimas ir patvirtinimas, patikra (pirminė, periodinė, neeilinė).

 • Siekiant pripažinti teisinės metrologijos srityje tinkamomis naudoti matavimo priemones, jų tipai turi būti patvirtinti Lietuvoje arba ES šalyse. Lietuvoje įteisintų matavimo priemonių tipai įrašomi į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Matavimo priemonės tipo patvirtinimas, atliktas ES valstybėje narėje pagal ES teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje.
 • Tiekiamos į rinką ir pradedamos naudoti matavimo priemonės turi atitikti nustatytus metrologinius reikalavimus. Jos turi būti paženklintos nustatyto pavyzdžio ženklais, užplombuotos, su patikros sertifikatais, atitikties deklaracijomis, kaip nurodyta Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761 (TAR, 2014-14803).
 • Naudojamos matavimo priemonės turi būti periodiškai metrologiškai tikrinamos. Jos turi būti su galiojančiais patikros žymenimis, turėti galiojančią patikrą patvirtinančius dokumentus, būti su nepažeistomis plombomis. Matavimo priemonių periodinę arba neeilinę patikrą atlieka AB  Vilniaus metrologijos centro ir Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestuose įsikūrusių bendrovės filialų  bei kitos šalyje esančios Lietuvos Respublikos ūkio ministro paskirtos patikros įstaigos. Matavimo priemonių laiko intervalai tarp patikrų nurodyti Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523 (TAR, 2014-10753).
 • Atlikus periodinę arba neeilinę patikrą, jeigu yra patvirtinama atitiktis nustatytiems metrologiniams reikalavimams, matavimo priemonė yra žymima patikros žymeniu ir (arba) plombuojama, ir (arba) išduodamas patikros sertifikatas, suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį. Matavimo priemonė turi būti užplombuota arba ant jos pritvirtintas patikros žymuo taip, kad nebūtų galima daryti įtaką matavimo priemonės rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų. Prireikus arba pageidaujant matavimo priemonės naudotojui, gali būti naudojamas ir patikros žymuo arba plomba, ir patikros sertifikatas kartu.
 • Teisinės metrologijos reikalavimai taikomi tik teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamoms matavimo priemonėms, todėl įmonės, įstaigos turi sudaryti teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašą ir patvirtinti jį vadovo parašu bei antspaudu. Matavimo priemonės nepagrįstai negali būti nepriskiriamos teisinei metrologijai.
 • Fasuotų (įpakuotų), sveriamų, dozuojamų, skaičiuojamų ar matuojamų prekių kiekis turi atitikti nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje ir jo (masės, tūrio) nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų, pateiktų Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-09-25 įsakymu Nr. 4-594  (TAR, 2015-14232).

Atsakomybė už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus

Atsakomybė už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus nuosekliai taikoma tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Fiziniai asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 140 straipsnį, juridiniai asmenys – pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 33 straipsnį.

Fizinių asmenų atsakomybė

Fiziniams asmenims, vadovaujantis ANK 140 straipsniu, skiriamos baudos:

 • Fiziniams asmenims, kurie verčiasi individualia veikla:
 • 55 – 550 eurų;
 • 550 – 1000 eurų už pakartotinį pažeidimą arba už į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą;
 • 1000 – 2700 eurų už pakartotinį į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą.
 • Juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims:
 • 180 – 1000 eurų;
 • 1000 – 2700 eurų už pakartotinį pažeidimą arba už į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą;
 • 2700 – 5300 eurų už pakartotinį į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą.

Taip pat kartu su bauda už pakartotinį metrologijos srities teisės aktų pažeidimą ar į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą fiziniams asmenims privalomai skiriamas matavimo priemonės konfiskavimas.

Juridinių asmenų atsakomybė

Už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims skiriamas įspėjimas arba bauda:

 • nuo 300 eurų iki 2 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 10 000 eurų;
 • nuo 150 eurų iki 2 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 5 000 eurų – jeigu juridinis asmuo veikia trumpiau negu vienus metus.

Už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą metrologijos srities teisės aktų pažeidimą (į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą) juridiniams asmenims skiriama bauda:

 • nuo 450 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų;
 • nuo 225 eurų iki 3 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 7 500 eurų – jeigu juridinis asmuo veikia trumpiau negu vienus metus.

Taip pat kartu su sankcija už metrologijos srities teisės aktų pažeidimą juridiniam asmeniui gali būti skiriamas, o už į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą privalo būti skiriamas matavimo priemonės, kaip pažeidimo padarymo įrankio ar priemonės, konfiskavimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22