Žinotina

Juridiniai ir fiziniai asmenys, tiekiantys rinkai, įrengiantys bei naudojantys matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas, kurį sudaro: matavimo priemonės  tipo įvertinimas ir patvirtinimas, patikra (pirminė, periodinė, neeilinė).

  • Siekiant pripažinti teisinės metrologijos srityje tinkamomis naudoti matavimo priemones, jų tipai turi būti patvirtinti Lietuvoje arba ES šalyse. Lietuvoje įteisintų matavimo priemonių tipai įrašomi į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Matavimo priemonės tipo patvirtinimas, atliktas ES valstybėje narėje pagal ES teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje.
  • Tiekiamos į rinką ir pradedamos naudoti matavimo priemonės turi atitikti nustatytus metrologinius reikalavimus. Jos turi būti paženklintos nustatyto pavyzdžio ženklais, užplombuotos, su patikros sertifikatais, atitikties deklaracijomis, kaip nurodyta Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761 (TAR, 2014-14803).
  • Naudojamos matavimo priemonės turi būti periodiškai metrologiškai tikrinamos. Jos turi būti su galiojančiais patikros žymenimis, turėti galiojančią patikrą patvirtinančius dokumentus, būti su nepažeistomis plombomis. Matavimo priemonių periodinę arba neeilinę patikrą atlieka AB  Vilniaus metrologijos centro ir Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestuose įsikūrusių bendrovės filialų  bei kitos šalyje esančios Lietuvos Respublikos ūkio ministro paskirtos patikros įstaigos. Matavimo priemonių laiko intervalai tarp patikrų nurodyti Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523 (TAR, 2014-10753).
  • Atlikus periodinę arba neeilinę patikrą, jeigu yra patvirtinama atitiktis nustatytiems metrologiniams reikalavimams, matavimo priemonė yra žymima patikros žymeniu ir (arba) plombuojama, ir (arba) išduodamas patikros sertifikatas, suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį. Matavimo priemonė turi būti užplombuota arba ant jos pritvirtintas patikros žymuo taip, kad nebūtų galima daryti įtaką matavimo priemonės rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų. Prireikus arba pageidaujant matavimo priemonės naudotojui, gali būti naudojamas ir patikros žymuo arba plomba, ir patikros sertifikatas kartu.
  • Teisinės metrologijos reikalavimai taikomi tik teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamoms matavimo priemonėms, todėl įmonės, įstaigos turi sudaryti teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašą ir patvirtinti jį vadovo parašu bei antspaudu. Matavimo priemonės nepagrįstai negali būti nepriskiriamos teisinei metrologijai.
  • Fasuotų (įpakuotų), sveriamų, dozuojamų, skaičiuojamų ar matuojamų prekių kiekis turi atitikti nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje ir jo (masės, tūrio) nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų, pateiktų Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-09-25 įsakymu Nr. 4-594  (TAR, 2015-14232).
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22