Kiek tikslūs yra skaitikliai

Data

2012 02 06

Įvertinimas
0

Tu­rė­ti skai­tik­lį nau­din­ga ir gy­ven­to­jams, ir bend­ro­vėms, tie­kian­čioms karš­tą ar šal­tą van­de­nį. Įsi­ren­gę skai­tik­lį gy­ven­tspan style="COLOR: #000080; FONT-SIZE: 8pt"o­jai ga­li sa­vo nuo­žiū­ra var­to­ti tiek van­dens, kiek rei­kia, tai­gi ati­tin­ka­mai mo­kė­ti tik už sa­vo pa­čių su­var­to­tą van­de­nį. Bend­ro­vėms skai­tik­liai taip pat nau­din­gi, nes tai lyg sa­vo­tiš­ka pre­ven­ci­nė prie­mo­nė, už­ker­tan­ti ke­lią va­gys­tėms. Tai­gi ap­skai­tos prie­tai­sai nau­din­gi ir vie­niems, ir ki­tiems, bet už jų ap­tar­na­vi­mą, ku­rio daž­nai taip ir ne­su­lau­kia, mo­ka tik gy­ven­to­jai.

Nuoroda į straipsnį: www.balsas.lt