Po patikrinimų Šiaulių apskrityje - nustatyta 30 pažeidimų

Data

2018 07 02

Įvertinimas
0
charts-computer-data-669615.jpg

Lietuvos metrologijos inspekcija po patikrinimų Šiaulių apskrityje nustatė 30 pažeidimų

2018 metų I pusmetį Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) Šiaulių apskrities skyrius, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 215 patikrinimų, 30 patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų (14 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus).

Sumažėjo pažeidimų

2018 m. I pusmetį lyginant su 2017 metų I pusmečiu, pažeidimų sumažėjo 0,7 proc. Atliekant patikrinimus LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai kontroliavo, kaip matavimo priemonių (toliau – MP) naudotojai laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, naudodami matavimo priemones: tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo, nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina; sveikatos apsaugos, aplinkosaugos ir darbų saugos srityse. Tikrino, ar gaminamos ir rinkai tiekiamos ar parduodamos matavimo priemonės bei fasuotos prekės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus.

Atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą patikrinimą. Kartu su pranešimu siunčiamas ir kontrolinis klausimynas. Apie 99 proc. patikrinimų buvo atliekami naudojant kontrolinius klausimynus. 

Didžioji dalis patikrinimų buvo atliekama MP naudojimo srityje, kur yra galimybė, MP naudojantiems ūkio subjektams, pašalinti pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d. laikotarpį apie planuojamą atlikti pas juos patikrinimą. 11 tikrintų ūkio subjektų (5 proc. įspėtų apie patikrinimą) pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d. laikotarpį ir atliko 54 matavimo priemonių metrologines patikras.

Atlikta 170 matavimo priemonių naudotojų patikrinimų, kurių metu nustatyta 18 pažeidimų (10,6 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus). Pažeidimai nustatyti prekybos, motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse, suskystintų automobilinių dujų ir naftos produktų degalinėse, lauko prekyboje.

LMI Šiaulių apskrities skyrius atliko fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolę pas gamintojus, fasuotojus ir prekybos įmonėse. Buvo atlikti 45 patikrinimai, iš jų 12-koje nustatyti prekių kiekio pažeidimai. Patikrintos 2 395 maisto ir ne maisto produktų fasuotės, iš jų 156-ių (6,5 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus (gyvūnų pašarai, statybinės medžiagos, sėklos, duonos gaminiai ir kt.). Nustačius prekių kiekio pažeidimus prekyboje buvo patikrinti ir 6 fasuotų prekių gamintojai, kurie tiesiogiai atsako už jų rinkai tiekiamų fasuotų prekių atitiktį kiekio reikalavimams. Iš jų 3 (50 proc.) pažeidė fasuotų prekių kiekio reikalavimus.

Iš viso 16-kai atsakingų asmenų už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus skirta 625 eurai baudų. Nedidelį skirtų sankcijų skaičių už nustatytus pažeidimus lėmė ir tai, kad už teisingą fasuoto produkto kiekį fasuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams ir tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai yra baudžiami.

Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma buvo siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne juos bausti ar taikyti jiems sankcijas.

Ekonominės sankcijos ūkio subjektams vykdantiems veiklą pirmus metus nebuvo taikomos, nes LMI yra pritarusi Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų. LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, tikrinimų ir konsultavimo metu įteikė Deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą kartą tikrinamiems ūkio subjektams, juos konsultavo ir informavo, kur jie gali kreiptis jiems rūpimais metrologinių reikalavimų klausimais.

Pasikeitė kai kurių prietaisų patikrų periodiškumas

Pasikeitė Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše (toliau – Sąrašas) nurodytų elektroninių termometrų kūno temperatūrai matuoti bei šalto ir karšto vandens skaitiklių butuose ir individualiuose namuose patikros periodiškumas. Termometrai nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. vietoje prieš tai buvusių 2 metų turi būti tikrinami kiekvienais metais, o vandens skaitikliams patikros periodiškumas nuo 2018 m. gegužės 9 d. vėl pailgėjo nuo 4 metų iki 6 metų. Į Sąrašą taip pat įtrauktas naujas 1.9 papunktis Slankmačiai (naudojami prekybos vietose, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose ir kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse), kuris įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 1 dienos.

Lietuvos metrologijos inspekcijos tikslas užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Parengė: Šiaulių apsk. sk. viršininkė Vida Balčiūnienė