Skaitikliai – ne gyventojų rūpestis

Data

2014 01 14

Įvertinimas
0

Vil­niaus dau­gia­bu­čių karš­to van­dens var­to­to­jai ga­li ne­kreip­ti dė­me­sio į juos pa­sie­ku­sį ši­lu­mos tiekėjos bend­ro­vės „Vil­niaus ener­gi­ja“ ra­gi­ni­mą in­for­muo­ti ją, ar ga­lio­ja jiems pri­klau­san­čių karš­to van­dens skai­tik­lių me­tro­lo­gi­nė pa­ti­kra. Lie­tu­vos me­tro­lo­gi­jos ins­pek­ci­ja "Lie­tu­vos ži­nioms" paaiškino, kad var­to­to­jai nė­ra at­sa­kin­gi už karš­to van­dens skai­tik­lio me­tro­lo­gi­nę pa­ti­krą. Už jo neprie­žiū­rą jiems ne­gre­sia jo­kios sank­ci­jos, mat už karš­to van­dens skai­tik­lių me­tro­lo­gi­nę pa­ti­krą yra at­sa­kin­gas karš­to van­dens tie­kė­jas.

Nuoroda į straipsnį: www.lzinios.lt