Skaitikliai sukasi–piniginė tuštėja

Data

2011 09 04

Įvertinimas
0

Mū­sų na­mams ši­lu­mą, van­de­nį, du­jas ir elekt­rą tei­kian­tys mo­no­po­li­nin­kai tei­gia, kad Šiau­lių gy­ven­to­jai ga­li ne­si­rū­pin­ti są­skai­tų tiks­lu­mu, nes jų na­muo­se esan­tys skai­tik­liai me­luo­ja ge­ro­kai ma­žiau nei vil­nie­čių. „Gy­va­tu­ko“ mo­kes­tis ši­lu­mi­nių tra­sų re­mon­to me­tu taip pat ne­skai­čiuo­ja­mas, ta­čiau per­žvel­gus są­skai­tas ga­lai vis ­tiek ne­suei­na. Ke­le­tą sa­vai­čių ieš­ko­jo­me at­sa­ky­mo, ko­dėl ge­gu­žę, kai sa­vai­tę ne­bu­vo karš­to van­dens ir „gy­va­tu­kas“ su­ša­lęs ra­miai mie­go­jo mū­sų vo­nio­se, są­skai­ta už jį nė kiek ne­su­men­ko, ta­čiau pro­tin­go at­sa­ky­mo taip ir ne­su­lau­kė­me.

Nuoroda į straipsnį: www.etaplius.lt