exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Domas Vasiliauskas
  Natalija Bražunienė
 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Verikienė

  Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra :

  • vykdyti Inspekcijos programų einamųjų metų sąmatų sudarymą ir keitimą;
  • vykdyti Inspekcijos finansinę-buhalterinę apskaitą, parengti ir laiku pateikti finansinę atskaitomybę;
  • dalyvauti rengiant Inspekcijos metinius veiklos planus ir Valstybės kapitalo investicijų planus, rengti ateinančių metų biudžeto išlaidų projektus;
  • vykdyti finansinės-ūkinės veiklos analizę.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • atlieka išankstinę finansinę kontrolę, tvarko Inspekcijos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai, finansiniai ištekliai;
  • ruošia ketvirtines ir metines finansines ataskaitas ir rinkinius, mėnesines biudžeto vykdymo, mokėtinų ir gautinų sumų, pajamų mokesčių įmokų, socialinio draudimo įmokų ir kitas ataskaitas, garantuoja, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku būtų pateikiama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms valstybės institucijoms;
  • apskaito visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija;
  • vykdo kasos operacijas, ruošia ir tikrina kasos operacijų pateisinamuosius dokumentus;
  • vykdo darbuotojų darbo apmokėjimo apskaitą, kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, laiku moka darbo užmokestį, griežtai laikosi finansinės drausmės;
  • teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus, įsiskolinimus juridiniams ir fiziniams asmenims;
  • kasmet rengia Inspekcijos darbuotojams patvirtintos formos pažymas apie Lietuvos Respublikos gyventojui išmokėtas išmokas, nemokamai išduotą turtą, suteiktas paslaugas bei išskaičiuotus mokesčius ir užtikrina pateiktų duomenų teisingumą;
  • dokumentuose užfiksuotas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius tinkamai ir laiku įtraukia į kompiuterinę apskaitos ir verslo valdymo sistemą „Navision Financials“, atlieka ūkinės operacijos einamąją kontrolę – tikrina, ar yra pateikti visi nustatyti atsiskaitymo dokumentai, ar juose yra būtini rekvizitai, ar atsiskaitymo dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, kontroliuoja atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais, rengia debitorinių-kreditorinių įsiskolinimų ataskaitas;
  • rengia informaciją ir pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų raštus ir paklausimus finansų ir apskaitos klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
  • rengia banko pavedimus ir ruošia mokėjimo pavedimus Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS), registruoja apmokėjimus „Navision Financials“ apskaitos sistemoje, vykdo bankinius atsiskaitymus, spausdina mokestinius pavedimus, seka biudžeto lėšų likučius atsiskaitomosiose sąskaitose;
  • vykdo tarpusavio su viešojo sektoriaus subjektais duomenų derinimą ir veiklos finansinių ataskaitų rinkinio duomenų įrašymą į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;
  • organizuoja Inspekcijos ilgalaikio turto, atsargų, darbų, įsiskolinimų bei kito turto mėnesines ir metines inventorizacijas, ruošia jų dokumentaciją ir įtraukia inventorizacijos rezultatus į apskaitą;
  • siekia, kad būtų taikomos apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo šiuolaikinės priemonės, tobulesnės buhalterinės apskaitos formos bei metodai;
  • kontroliuoja, kad būtų teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kreditoriams, įtraukia nurašymo ir likvidavimo aktų duomenis į apskaitą;
  • sudaro einamųjų metų Inspekcijos programų sąmatas pagal patvirtintus asignavimus ir teikia Inspekcijos viršininkui pasirašyti, Ūkio ministerijai – patvirtinti, esant būtinybei inicijuoja ir rengia einamųjų metų Inspekcijos sąmatos pakeitimus;
  • rengia ateinančių metų biudžeto išlaidų projektus, teikia Ūkio ministerijai paraišką dėl ateinančių metų biudžetinių lėšų poreikio, rengia sąmatų projektus;
  • dalyvauja sudarant Valstybės kapitalo investicijų planus ir teikia Ūkio ministerijai paraišką dėl Inspekcijos ateinančių metų lėšų poreikio investicijoms;
  • atlieka Inspekcijos finansinės-ūkinės veiklos analizę;
  • nuosekliai seka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų pakeitimus buhalterinės apskaitos ir finansiniais klausimais ir laiku apie tai informuoja Inspekcijos viršininką (jeigu jo nėra – viršininko pavaduotoją);
  • nustatyta tvarka į Inspekcijos archyvą perduoda Inspekcijos buhalterinius dokumentus, kad užtikrintų jų saugumą;
  • pagal savo kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Inspekcijos viršininko, jo pavaduotojo pavedimus.

   

 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vidmantas Narkūnas
  Aistė Zuokienė
  Ringailė Ramanauskaitė

  Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  • organizuoti dokumentų valdymą Inspekcijoje pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles ir kitus dokumentų reikalavimus;
  • tvarkyti Inspekcijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
  • informuoti Inspekcijos viršininką apie jo pavedimų vykdymą;
  • užtikrinti asmenų aptarnavimą Inspekcijoje „vieno langelio“ principu;
  • dalyvauti formuojant Lietuvos metrologijos inspekcijos įvaizdį visuomenėje;
  • tvarkyti ir administruoti Inspekcijos interneto svetainę;
  • užtikrinti su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų parengimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų reikalavimus;
  • organizuoti ir vykdyti patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijų bei sanitarijos reikalavimus;
  • rūpintis materialinių vertybių saugumu ir tinkama jų eksploatacija;
  • padėti Inspekcijos administracijos struktūriniams padaliniams rengti teisės aktų projektus;
  • atlikti Inspekcijos struktūrinių padalinių, skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant, parengtų teisės aktų projektų, taip pat kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Inspekcijai pateiktų derinti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
  • pagal Inspekcijos kompetenciją atstovauti Inspekcijai teisminėse ir kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;
  • padėti LMI viršininkui formuoti Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – personalas) valdymo politiką;
  • padėti LMI viršininkui valdyti Inspekcijos personalą;
  • organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Inspekcijos organizacinę kultūrą.

  Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • tvarko gautą korespondenciją: registruoja, pagal Inspekcijos viršininko rezoliucijas per dokumentų valdymo sistemą ją pateikia atsakingiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  • tvarko siunčiamą korespondenciją: patikrina, ar ji teisingai įforminta, registruoja, išsiunčia;
  • registruoja ir saugo Inspekcijos viršininko įsakymus teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pasirašytinai ar per dokumentų valdymo sistemą supažindina su Inspekcijos viršininko įsakymais su jais susijusius Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
  • rengia Inspekcijos dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kontroliuoja jo taikymą, sudarant dokumentų bylas Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose;
  • organizuoja bylų priėmimą iš Inspekcijos struktūrinių padalinių į Inspekcijos archyvą;
  • rengia bylas perduoti į Inspekcijos archyvą, laikantis archyvo darbo taisyklių ir Inspekcijos dokumentų ekspertų komisijos pasiūlymų;
  • rengia į Inspekcijos archyvą perduotų nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
  • užtikrina tinkamą ilgo saugojimo ir personalo bylų tvarkymą Inspekcijos archyve, nurašo bylas, pasibaigus jų saugojimo terminui;
  • tvarko, rengia ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui perduoda nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas;
  • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
  •  teikia Inspekcijos viršininkui susistemintą informaciją apie Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą;
  •  protokoluoja pasitarimų, posėdžių metu;
  •  tvirtina Inspekcijos parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;
  •  organizuoja Inspekcijos dokumentų ekspertų komisijos ir Inspekcijos terminijos pakomisės darbą;
  •  organizuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys) prašymų, skundų ir pranešimų (toliau – prašymai) nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Inspekcijoje taikant „vieno langelio“ principą;
  •  teikia į Inspekciją besikreipiantiems asmenims bendrąją informaciją apie Inspekciją;
  •  užtikrina, kad asmenys, norintys pateikti prašymus asmeniškai, tai galėtų padaryti visą Inspekcijos darbo dienos laiką ir dvi papildomas prašymų priėmimo valandas per savaitę prieš arba po Inspekcijos darbo dienos laiko;
  •  nagrinėja Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knygos įrašus, teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Inspekcijoje tobulinimo;
  •  stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių teikiamą informaciją, susijusią su Inspekcijos veikla ar jos priimtais sprendimais, ir informuoja Inspekcijos viršininką apie minėtą informaciją;
  •  organizuoja informacinių leidinių apie Inspekcijos veiklą kūrimą bei leidybą ir kitus Inspekcijos pristatymo darbus;
  •  tvarko Inspekcijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją bei organizuoja jos struktūros tobulinimą;
  •  vykdo supaprastintus mažos vertės pirkimus, organizuoja su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų parengimą, surinkimą ir saugojimą Skyriuje, užtikrina pilną jų komplektaciją;
  •  organizuoja proginių sveikinimų įsigijimą, teksto parinkimą, išsiuntimą bei užuojautų teksto parinkimą ir išsiuntimą;
  • nustato kanceliarinių prekių poreikį ir aprūpina Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus reikiamomis kanceliarinėmis priemonėmis;
  • rūpinasi Inspekcijos svečių, interesantų, pasitarimų Inspekcijoje dalyvių priėmimu ir priėmimui reikalingais produktais, tam naudojant reprezentacines lėšas;
  • rūpinasi Inspekcijos viršininko priimamojo ir posėdžių salių tvarka;
  • organizuoja ir kontroliuoja patalpų apsaugą ir valymą;
  • reikalauja iš Inspekcijos teritorinių padalinių viršininkų teisingai ir ekonomiškai eksploatuoti nuomojamas patalpas ir jiems patikėtas materialines vertybes;
  • prižiūri, kad tinkamai būtų eksploatuojamos vandentiekio, kanalizacijos, elektros, ryšių ir kitos komunikacijos;
  • teikia duomenis patalpų nuomotojams apie sunaudotą elektros energiją ir vandenį;
  • organizuoja ir atlieka nedidelius patalpų remonto darbus;
  • teikia informaciją Inspekcijos Finansų skyriui apie materialinių vertybių paskirstymą;
  • vykdo Inspekcijos tarnybinių automobilių techninės būklės priežiūrą;
  • pagal suteiktus įgaliojimus vairuoja Inspekcijos administracijai priklausančius automobilius;
  • kontroliuoja, kad naudojantys tarnybinį transportą Inspekcijos tarnautojai išmanytų kelių eismo taisykles ir jų laikytųsi bei vykdytų saugos darbe norminių teisės aktų reikalavimus;
  • draudžia Inspekcijos kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, atstovauja Inspekcijai draudimo kompanijose, kitose įstaigose ir institucijose.
  • tvarko Inspekcijai priklausančių automobilių apskaitos, techninio eksploatavimo korteles;
  • kontroliuoja, kad automobilių kelionės lapai būtų teisingai užpildyti, ir laiku pateikia juos Inspekcijos Finansų skyriui;
  • kartu su kitais Inspekcijos teritoriniais padaliniais organizuoja Inspekcijos administracijos ir padalinių materialinį aprūpinimą;
  • supažindina Inspekcijos tarnautojus su saugos darbe instrukcijomis (dirbančius kompiuteriu, elektros prietaisais ir kita technine įranga), tvarko saugos darbe registracijos žurnalus;
  • organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.).
  • kontroliuoja ir rūpinasi, kad tarnautojų darbo vietos būtų techniškai tvarkingos, atitinkančios saugos darbe reikalavimus;
  • dalyvauja atliekant materialinių vertybių inventorizaciją;
  • LMI viršininko, jo pavaduotojo pavedimu organizuoja teisės aktų projektų rengimą;
  • dalyvauja Inspekcijos struktūriniams padaliniams rengiant teisės aktų projektus;
  • vertina institucijų ar Inspekcijos struktūrinių padalinių pareikštas pastabas bei pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojams dalyvaujant parengtų ir Inspekcijos pateiktų derinti teisės aktų projektų ir prireikus kartu su rengėjais juos tikslina;
  • pagal savo kompetenciją nagrinėja ir įvertina, ar Inspekcijos struktūrinių padalinių, skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant, parengti teisės aktų projektai, kitų institucijų Inspekcijai pateikti derinti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų tobulinimo;
  • dalyvauja rengiant ir vertina sutarčių, sudaromų įgyvendinant Inspekcijos ūkinę bei finansinę veiklą, ir kitų Inspekcijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
  • atstovauja Inspekcijai administracinių ginčų komisijose ir visų instancijų teismuose;
  • teikia teisines konsultacijas LMI vadovybei, struktūrinių padalinių vadovams, taip pat kitiems LMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės taikymo, teisės aktų rengimo bei tobulinimo klausimais;
  • atsižvelgdamas į Inspekcijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia LMI viršininkui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo įgyvendinant Inspekcijos strateginio veiklos plano programas;
  • kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais atlieka jų funkcijų ir (ar) LMI pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia LMI viršininkui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Inspekcijai nustatytus uždavinius;
  • atlieka Inspekcijos personalo sudėties analizę;
  • padeda Inspekcijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą Inspekcijoje;      
  • padeda LMI viršininkui formuoti Inspekcijos personalo sudėtį;
  • padeda LMI struktūrinių padalinių vadovams Inspekcijoje adaptuoti ir integruoti personalą;
  • padeda LMI viršininkui formuoti Inspekcijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Inspekcijos personalo metinius mokymo planus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  • padeda LMI viršininkui kurti ir įgyvendinti Inspekcijos personalo motyvacijos sistemą;
  • rengia Inspekcijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja LMI struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  • organizuoja personalo priėmimą į pareigas Inspekcijoje ir atleidimą iš jų;
  • padeda LMI viršininko sudaromų komisijų, susijusių su Inspekcijos personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  • LMI viršininko pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant arba atlieka tarnybinius tyrimus ir teikia LMI viršininkui išvadas dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;
  • išduoda Inspekcijos personalo valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimus, vykdo jų apskaitą ir organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
  • pagal kompetenciją kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Inspekcijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia LMI viršininkui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Inspekcijoje gerinimo;
  • rengia pažymas valstybės tarnybos klausimais ir kitus dokumentus, kurių reikia Inspekcijos personalui asmeniniams ir kitiems klausimams spręsti;
  • organizuoja Inspekcijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
  • organizuoja leidimą atostogų ar jų suteikimą Inspekcijos personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu Inspekcijos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
  • organizuoja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti jiems kitą darbą nagrinėjimą Inspekcijos nuolatinėje komisijoje ir rengia šios komisijos sprendimų projektus;
  • padeda įgyvendinti Inspekcijos personalo socialines ir kitas garantijas;
  • pagal kompetenciją padeda LMI viršininkui užtikrinti Inspekcijos personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  • Inspekcijos nustatyta tvarka dalyvauja kontroliuojant, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  • kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais dalyvauja rengiant Inspekcijos strateginį veiklos planą ir užtikrina jo vykdymą;
  • rengia pranešimus valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie Inspekcijos personalo priėmimą ir atleidimą, nemokamų vaiko priežiūros atostogų suteikimą;
  • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Inspekcijos personalo ir kitais savo kompetencijos klausimais, pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant Inspekcijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
  • teikia konsultacijas Inspekcijos struktūriniams padaliniams personalo valdymo klausimais;
  • rengia ir teikia LMI viršininkui pasiūlymus dėl Inspekcijos personalo valdymo tobulinimo;
  • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose;
  • LMI viršininkui pavedus pagal savo kompetenciją atstovauja Inspekcijos interesams kitose institucijose;
  • pagal savo kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir LMI viršininko, jo pavaduotojo pavedimus.
 • Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simonas Bužinskas
  Andrius Sankauskas
  Svetlana Vinžanova
  Ieva Jokubauskienė
  Alma Gaižienė
  Gintaras Narušis
  Dainius Bakys
  Alvyda Jazgevičiūtė
  Dalia Nastulevičienė
  Konsultacijos metrologijos klausimais
  Šiuo metu konsultuojame el. paštu

  Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

  • atlikti matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, (toliau – matavimo priemonės) gamintojų, pardavėjų bei naudotojų Metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę;
  • vykdyti matavimo priemonių rinkos priežiūrą;
  • atlikti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
  • atlikti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę;
  • vykdyti paskirtųjų įstaigų licencijavimą ir veiklos priežiūrą;
  • atlikti Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro tvarkytojo funkcijas;
  • užtikrinti Inspekcijos informacinės sistemos ir technologijų infrastruktūros kokybišką darbą, optimalų informacinės sistemos administravimą ir turimomis priemonėmis užtikrinti duomenų kokybę bei saugumą;
  • rengti ir įgyvendinti Inspekcijos informacinės sistemos plėtros gaires ir uždavinius bei Inspekcijos politiką informacinės sistemos srityje;
  • diegti pažangiausius informacijos perdavimo bei apsaugos metodus ir priemones;
  • organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų, reguliuojančių informacinių sistemų ir duomenų bazių tvarkymą bei duomenų apsaugą, įgyvendinimą Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose;
  • užtikrinti, kad Inspekcijos darbuotojai, atlikdami savo funkcijas, galėtų naudotis tam skirtomis kompiuterinėmis techninėmis ir programinėmis priemonėmis;
  • užtikrinti programinės įrangos sukūrimą laiku, tolesnę jos priežiūrą ir plėtrą, atitikimą Inspekcijos poreikiams bei galiojantiems teisės aktams, kokybę, visos dokumentacijos parengimą.

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  • kaupia, sistemina ir analizuoja teisinius ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
  • analizuoja Inspekcijos teritorinių padalinių surašytų patikrinimų aktų, administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose kokybę, jų metrologinį teisėtumą;
  • atlieka Inspekcijos teritorinių padalinių atliktų patikrinimų rezultatų analizę;
  • teikia Inspekcijos viršininkui išvadas ir pasiūlymus dėl patikrinimų kokybės gerinimo;
  • pagal Skyriaus kompetenciją rengia raštus kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims;
  • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka galiojančių ir naujai rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų metrologinę ekspertizę; rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus teisinės metrologijos klausimais;
  • rengia dokumentų, susijusių su į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančių matavimo priemonių tipų tvirtinimu, projektus;
  • įrašo matavimo priemonių tipus į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, išduoda matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatus;
  • rengia dokumentų, susijusių su paskirtųjų įstaigų paskyrimu, teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymu ir panaikinimu, projektus;
  • vertina Inspekcijai tvirtinti pateiktas matavimo priemonių patikros metodikas, derina jas su Ūkio ministerija ir koordinuoja su matavimo priemonių patikros metodikų rengimų susijusią veiklą; Inspekcijos interneto svetainėje skelbia matavimo priemonių patikros metodikų sąrašą;
  • organizuoja matavimo priemonių patikros žymenų ir matavimo priemonių patikros sertifikatų blankų gamybą ir kontroliuoja jų naudojimą;
  • rengia nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine matavimo vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams, sąrašo projektą;
  • pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymų projektus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisinės metrologijos priežiūros tobulinimo;
  • įregistruoja paskirtųjų įstaigų patvirtintas degalų įpylimo kolonėlių ir degalų matavimo sistemų plombavimo schemas ir jų duomenis įrašo į Inspekcijos interneto svetainėje skelbiamą sąrašą;
  • bendradarbiauja su ūkio subjektais teisinės metrologinės priežiūros klausimais ir juos konsultuoja; teikia ūkio subjektams ir valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms informaciją apie metrologijos srities teisės aktus, su Inspekcijos veiklos tikslais susijusias Inspekcijos teikiamas paslaugas ir vykdomą veiklą;
  • seka, analizuoja ir apibendrina šalies ir užsienio metrologinio aprūpinimo ir metrologijos politikos įgyvendinimo patirtį;
  • konsultuoja Inspekcijos inspektorius Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso taikymo klausimais, teikia pasiūlymus teritorinių padalinių viršininkams dėl jo normų taikymo;
  • rengia Inspekcijos numatomų tikrinti objektų tikrinimų metodikas, nurodymus ir kitą Inspekcijos teritoriniams padaliniams būtiną metodinę medžiagą;
  • pildo Inspekcijos informacinę sistemą, kurioje įrašomi apskrityje atliktų patikrinimų rezultatų duomenys, apibendrina gautą informaciją, rengia išvadas;
  • dalyvauja ir padeda Inspekcijos teritoriniams padaliniams atlikti patikrinimus;
  • kontroliuoja, kaip patikrintų ūkio subjektų atsakingi asmenys vykdo Inspekcijos nurodymus;
  • plombuoja etilo alkoholio tūrio matavimo prietaisus (skaitiklius) ir alkoholinių gėrimų gatavos produkcijos, išpilstytos į butelius ar kitas pakuotes, apskaitos skaitiklius ir daviklius bei etilo alkoholio matavimo prietaisų įrangą, kad matavimo priemonės būtų apsaugotos nuo neteisėto poveikio;
  • valdo Inspekcijos informacinę sistemą, planuoja jos plėtrą;
  • užtikrina informacinės sistemos prieinamumą, vientisumą ir saugumą;
  • projektuoja, modernizuoja, diegia ir remontuoja techninę ir programinę informacinės sistemos įrangą;
  • valdo Inspekcijos kompiuterių tinklą ir jo išteklius, prižiūri ir tvarko kompiuterinę techninę įrangą;
  • analizuoja kompiuterinės, tinklų ir sisteminės programinės įrangos ir jiems būtinų eksploatacinių medžiagų poreikius Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose, planuoja lėšų poreikį reikalingai įrangai bei eksploatacinėms medžiagoms įsigyti, informacinės infrastruktūros plėtrai;
  • teikia informaciją pagal duomenų teikimo sutartis ir vienkartines užklausas, bendradarbiauja su valstybės registrų ir informacinių sistemų tvarkytojais;
  • rengia arba dalyvauja rengiant Inspekcijos veiklos planų projektus, rengia Skyriaus metinius ir kitus veiklos planus;
  • konsultuoja Inspekcijos darbuotojus pagal Skyriaus kompetenciją;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Inspekcijos viršininko pavedimus.
  • vykdo funkcijas, susijusias su tarptautinio bendradarbiavimo organizavimu, mokymų teisinės metrologinės priežiūros klausimais įgyvendinimu;
  • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Inspekcijos viršininko, jo pavaduotojo pavedimus.
 • Matavimų ir tyrimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Maziliauskaitė
  Olga Mičinskaja

  Svarbiausiaeji skyriaus uždaviniai yra:

  • atlikti nepriklausomus, objektyvius ir kokybiškus matavimus ir tyrimus;
  • vykdyti standarto LST EN ISO/IEC 17025 ir Kokybės vadovo reikalavimus;
  • siekti kuo geresnės užsakovų aptarnavimo kokybės, nustatant ir prognozuojant jų poreikius;
  • nuolat gerinti Skyriaus darbą, tobulinti vadybos sistemą.

  Skyrius, naudodamas šiuolaikines matavimo priemones, kurios užtikrina aukštą matavimo ir tyrimų darbų kokybę, vykdo šias funkcijas:

  • atlieka fasuotų kietų, birių ir miltelių pavidalo produktų masės matavimus ir tyrimus;
  • atlieka fasuotų šaldytų ir konservuotų produktų masės matavimus ir tyrimus;
  • atlieka fasuotų tirštų, pastos konsistencijos ir skystų produktų masės ir tūrio matavimus ir tyrimus;
  • atlieka matavimo indų tūrio matavimus ir tyrimus;
  • rengia Skyriaus veiklai būtiną metodinę medžiagą;
  • kaupia informaciją apie Skyriaus atliktus matavimus bei tyrimus ir jų rezultatus, sistemina, apibendrina gautą informaciją;
  • atlieka matavimų ir tyrimų rezultatų analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus Inspekcijos viršininkui;
  • kaupia, sistemina ir analizuoja teisinius ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, reikalingą Skyriaus darbui;
  • bendradarbiauja su užsakovais, analizuoja jų poreikius;
  • bendradarbiauja su kitomis institucijomis: metrologijos centrais, Kauno technologijos universiteto Metrologijos institutu, akredituotomis laboratorijomis ir kt., sprendžiant bendras problemas bei keliant Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
  • atlieka prašymų išduoti leidimus ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „э“ ženklais vertinimą, rengia dokumentų, susijusių su leidimų ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „э“ ženklais išdavimu, projektus ir atlieka kitas funkcijas, susijusias su minėtų leidimų išdavimu;
  • atlieka funkcijas, susijusias su įstaigų, paskirtų atlikti matavimo priemonių patikrą ir produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indų tūrio patikrinimus, priežiūra.

   

  • LMI padalinys Alytaus apskrityje
   Adresas: Vilniaus g. 21 62112 Alytus
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintaras Karazija

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.
  • LMI padalinys Kauno apskrityje
   Adresas: J. Gruodžio g. 18, 44291 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irmantas Vasiliauskas
   Danutė Klikūnienė

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.
  • LMI padalinys Klaipėdos apskrityje
   Adresas: Taikos pr. 28, 91220 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.
  • LMI padalinys Marijampolės apskrityje
   Adresas: Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ramunė Vyšniauskienė

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.

    

  • LMI padalinys Panevėžio apskrityje
   Adresas: Respublikos g. 62 (Įėjimas iš Anykščių g. pusės), 35158 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vitalija Rukavičienė
   Vilius Zigmantavičius

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.
  • LMI padalinys Šiaulių apskrityje
   Adresas: Dvaro g. 50, 76346 Šiauliai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vida Balčiūnienė

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.
  • LMI padalinys Tauragės apskrityje
   Adresas: Gaurės g. 4A, 72331 Tauragė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Albertas Šarapovas

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.
  • LMI padalinys Telšių apskrityje
   Adresas: Plungės g. 29, 87327 Telšiai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Mindaugas Švedas

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.

    

  • LMI padalinys Utenos apskrityje
   Adresas: Maironio g. 1, 28240 Utena
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Kraujalienė

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   •  bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.
  • LMI padalinys Vilniaus apskrityje
   Adresas: A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Igoris Tkačenko

   Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę;
   • vykdyti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
   • vykdyti matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
   • vykdyti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę;
   • vykdyti parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • atlieka teisinę metrologinę priežiūrą apskrityje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Inspekcijos nuostatais;
   • rengia mėnesio darbo planus, vadovaudamasis Inspekcijos ketvirčio darbo planu, ir nustatyta tvarka pateikia juos Inspekcijos viršininkui;
   • rengia statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra, ir jas teikia Inspekcijos viršininkui nustatyta tvarka;
   • suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Inspekcijos informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“;
   • apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus bei jų priežastis apskrityje ir teikia išvadas Inspekcijos viršininkui;
   • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir asmenų prašymus, skundus, pranešimus  ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
   • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
   • pagal Skyriaus kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
   • atliekant ūkio subjektų patikrinimus, teisinės metrologinės priežiūros veiksmus taiko ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijus, t. y. didžiausią dėmesį kreipiant į ūkio subjektus, priskirtus didelei rizikos grupei;
   • teikia konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams, netaikyti jiems poveikio priemonių pirmaisiais metais po jų veiklos pradžios, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
   • bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis ir taiko tokius bendradarbiavimo būdus ir formas, kurie leistų sumažinti teisinę metrologinę priežiūros naštą ūkio subjektams;
   • kaupia, sistemina ir analizuoja teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teisinės metrologinės priežiūros tobulinimo;
   • teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
   • teikia informaciją apskrities žiniasklaidai ir visuomenei apie Skyriaus veiklą, Inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Inspekcijos viršininku ir/ar jo pavaduotoju;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą. Instruktuoja valstybės tarnautojus ir Darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rengia ir tvarko valstybės tarnautojų ir Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos saugos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
   • tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
   • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo pavedimus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-29