Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos

 

viršininko 2020 m. birželio 15 d.

 

įsakymu Nr. 11V-116

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS

VIRŠININKO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viršininkui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Priežiūra ir kontrolė.

4. Sprendimų įgyvendinimas.

5. Veiklos planavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

6. Teisinė metrologinė priežiūra.

7. Teisinė metrologinė priežiūra.

8. Įstaigos metinis ir ketvirčio darbo planai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

9. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

10. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

11. Prireikus vadovauja įstaigai.

12. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

13. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

15. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

 

 

 

 

 

 

 

16. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus.

17. Koordinuoja pranešimų visuomenės informavimo priemonėms (viešųjų konsultacijų) rengimą arba prireikus rengia šiuos pranešimus.

18. Organizuoja ir kontroliuoja įstaigos aprūpinimą metrologine įranga.

19. Koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

20. Dalyvauja organizuojant įstaigos prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus ir juos kontroliuoja.

 

 

 

 

 

 

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos, patvirtintos Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527:

 

 

 

 

 

 

 

22. Koordinuoja įstaigos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą teisinės metrologinės priežiūros srityje.

23. Rengia įstaigos metų ir ketvirčių veiklos planų projektus, rengia įstaigos metų ir ketvirčių veiklos ataskaitas.

24. Organizuoja gaunamų skundų (prašymų) ir pareiškimų nagrinėjimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

25.2. studijų kryptis – matavimų inžinerija;

25.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija;

25.4. studijų kryptis – statybos inžinerija;

25.5. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;

25.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

 

25.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

25.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

25.9. darbo patirtis – metrologijos srities patirtis;

25.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 

 

 

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

26.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. komunikacija – 5;

27.2. analizė ir pagrindimas – 5;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;

27.4. organizuotumas – 5;

27.5. vertės visuomenei kūrimas – 5.

 

28. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. lyderystė – 4;

28.2. veiklos valdymas – 5;

28.3. strateginis požiūris – 5.

 

29. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5;

29.2. įžvalgumas – 5.

 

30. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

30.1. veiklos planavimas – 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)