Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos

 

viršininko 2020 m. birželio 15 d.

 

įsakymu Nr. 11V-116 

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRESNYSIS PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. teisė.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. personalo valdymas.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. teisinė metrologija, asmens duomenų apsauga.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. personalo administravimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.

9. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

10. Koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją.

11. Koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

12. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

14. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

15. Koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais.

16. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

17. Koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą arba prireikus organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

18. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

19. Koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

20. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

21. Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.

22. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

 

 

 

 

 

 

 

23. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus.

24. Užtikrina asmens duomenų apsaugos reglamentavimo įstaigoje atitiktį Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams.

25. Atlieka asmens duomenų pareigūno funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

27.2. studijų kryptis – teisė;

27.3. studijų kryptis – teisė;

27.4. studijų kryptis – teisė;

27.5. studijų kryptis – teisė;

27.6. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

27.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 

 

 

28. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

28.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. komunikacija – 4;

29.2. analizė ir pagrindimas – 5;

29.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

29.4. organizuotumas – 4;

29.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

 

30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

30.1. įtaka – 4.

 

31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

31.1. teisės išmanymas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)