Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos

 

viršininko 2020 m. gruodžio 21 d.

 

įsakymu Nr. 11V-257

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS

TEISINĖS METROLOGIJOS IR EKSPERTIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. stebėsena ir analizė.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. priežiūra ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. teisinė metrologinė priežiūra.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. teisinė metrologija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

 

 

 

 

 

 

 

18. Rengia dokumentų, susijusių su matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų taikymo sritį, tipų tvirtinimu, projektus; koordinuoja Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro tvarkymą.

19. Analizuoja ir vertina ūkio subjektų veiklos rizikas, sudaro teritorinių padalinių ketvirčio patikrinimų planus pagal ūkio subjektų pažeidimų rizikos laipsnius.

20. Koordinuoja ūkio subjektų įtraukimą į "baltąjį sąrašą", rengia susijusių dokumentų projektus.

21. Organizuoja matavimo priemonių patikros sertifikatų blankų ir patikros žymenų gamybą bei atlieka jų naudojimo kontrolę.

22. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

24.2. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);

24.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

24.4. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);

24.5. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

arba:

 

24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

24.7. darbo patirtis – metrologijos srities patirtis;

24.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

25.2. organizuotumas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. analizė ir pagrindimas – 4;

25.5. komunikacija – 3.

 

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)