Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

•    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su informacinėmis sistemomis patirtį;
•    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą, diegimą, priežiūrą ir duomenų saugą; 
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

•    teikia metodinę, praktinę pagalbą Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, eksploatuojant Inspekcijos informacinę sistemą „Teisinė metrologinė priežiūra“ (toliau – Informacinė sistema) ir kitas Inspekcijoje naudojamas informacines sistemas;
•    analizuoja Informacinę sistemą – renka ir apibendrina Informacinės sistemos naudotojų pastabas ir pasiūlymus, bendrauja su Informacinės sistemos kūrėjais. Apibendrintą informaciją ir pasiūlymus dėl Informacinės sistemos tobulinimo teikia Skyriaus vedėjui ir Inspekcijos viršininkui;
•    atlieka Inspekcijos valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų saugos įgaliotinio funkcijas;
•    vadovaudamasis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo reikalavimais, tvarko Inspekcijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją;
•    teikia Skyriaus vedėjui metodinę ir organizacinę pagalbą rengiant Skyriaus dokumentus;
•    dalyvauja atliekant kompiuterių ir kompiuterinės įrangos inventorizaciją;
•    organizuoja informacinių leidinių apie Inspekcijos veiklą kūrimą bei leidybą ir kitus Inspekcijos pristatymo darbus;
•    koordinuoja Inspekcijos viešuosius renginius;
•    rūpinasi Inspekcijos svečių, pasitarimų Inspekcijoje dalyvių priėmimu ir priėmimui reikalingais produktais, tam naudojant reprezentacines lėšas;
•    laikinai nesant Skyriaus vyresniojo patarėjo, atliekančio informacinių technologijų valdymą, vykdo jo funkcijas;
•    vykdo kitus Inspekcijos viršininko ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos veiklos tikslai.