Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojui keliami specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

•    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    studijų kryptis – informatika (arba);
•    studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
•    studijų kryptis – programų sistemos (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
•    darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 
•    Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.

Valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•   Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
• Koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais.
•  Koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą arba prireikus kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.
• Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
•  Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
• Koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus.
• Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
• Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
• Koordinuoja su informacinėmis technologijomis susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
•  Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
•    Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo.
•  Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.    
•  Valdo įstaigos kompiuterių tinklą ir jo išteklius, prižiūri ir tvarko kompiuterinę techninę įrangą, rengia eksploatacijai naują kompiuterinę įrangą, modernizuoja eksploatuojamą kompiuterinę įrangą, organizuoja kompiuterinės įrangos remontą.
•  Planuoja lėšų poreikį reikalingai kompiuterinei, tinklų ir programinei įrangai bei eksploatacinėms medžiagoms įsigyti.
•  Koordinuoja kompiuterinės, tinklų ir programinės įrangos bei eksploatacinių medžiagų viešuosius pirkimus, prireikus vykdo šiuos pirkimus.
•  Vykdo kompiuterių, elektroninio pašto ir interneto antivirusinę bei elektroninio pašto ir interneto turinio priežiūrą.
•  Teikia informaciją pagal duomenų teikimo sutartis ir vienkartines užklausas, bendradarbiauja su valstybės registrų ir informacinių sistemų tvarkytojais.
•   Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.