Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos

 

viršininko 2021 m. sausio 15 d.

 

įsakymu Nr. 11V-10

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS

RYTŲ REGIONO SKYRIAUS

SKYRIAUS VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus inspekcijos viršininkui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. teisė.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. teisinė metrologinė priežiūra Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. teisinė metrologija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

16. Atlieka Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse, o Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkui ir (ar) jo pavaduotojui pavedus, ir kitose apskrityse, teisinę metrologinę priežiūrą ir paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūrą.

17. Koordinuoja skyriaus veiklos ataskaitų (mėnesio, ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metų), susijusių su Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse vykdoma teisine metrologine priežiūra, ūkine, finansine ir darbo organizavimo sritimis, rengimą.

18. Pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja ūkio subjektų ir vartotojų prašymų ir skundų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi, nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja šiuos prašymus ir skundus, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

19. Pagal skyriaus kompetenciją prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir prireikus rengia susijusius dokumentus.

20. Teikia informaciją Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskričių žiniasklaidai ir visuomenei apie skyriaus veiklą, Lietuvos metrologijos inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininku ir (ar) jo pavaduotoju.

21. Organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą skyriuje; organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą skyriuje.

 

 

 

 

 

 

 

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos, patvirtintos Administracinių nusižengimų kodekse ir  Metrologijos įstatyme:

 

 

 

 

 

 

 

23. Tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

24. Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

25.2. studijų kryptis – teisė (arba);

25.3. darbo patirtis – metrologijos srities patirtis;

25.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

26.2. organizuotumas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. analizė ir pagrindimas – 5;

26.5. komunikacija – 4.

 

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. strateginis požiūris – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. lyderystė – 4.

 

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;

28.2. konfliktų valdymas – 4;

28.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)