Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.
•    Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
•    Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
•    Rengia skyriaus veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metų), susijusias su Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse vykdoma teisine metrologine priežiūra, ūkine, finansine ir darbo organizavimo sritimis.
•    Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir vartotojų prašymus ir skundus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi arba prireikus koordinuoja šių prašymų ir skundų nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
•    Teikia informaciją Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskričių žiniasklaidai ir visuomenei apie skyriaus veiklą, Lietuvos metrologijos inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininku ir (ar) jo pavaduotoju.
•    Laikinai nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas.    
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Funkcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir  Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme:
•    Tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
•    Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones.

Valstybės tarnautojui keliami specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

•    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    darbo patirtis – metrologijos srities patirtis;
•    darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.