Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
•    Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
•    Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir vartotojų prašymus ir skundus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi arba prireikus koordinuoja šių prašymų ir skundų nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
•    Užtikrina skyriaus metrologinės įrangos priežiūrą, jų privalomą metrologinę patikrą ir savalaikį kalibravimą.
•    Laikinai nesant skyriaus vyresniojo patarėjo, atlieka skyriaus vyresniojo patarėjo funkcijas.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Funkcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme:
•    Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.
•    Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones.

Valstybės tarnautojui keliami specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

•    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    darbo patirtis – metrologijos srities patirtis;
•    darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.