Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojui keliami specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    darbo patirtis – metrologijos srities patirtis;
•    darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
•    Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
•    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
•    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
•    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
•    Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Atlieka Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse, o Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkui ir (ar) jo pavaduotojui pavedus, ir kitose apskrityse, teisinę metrologinę priežiūrą ir paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūrą.
•    Koordinuoja skyriaus veiklos ataskaitų (mėnesio, ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metų), susijusių su Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse vykdoma teisine metrologine priežiūra, ūkine, finansine ir darbo organizavimo sritimis, rengimą.
•    Pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja ūkio subjektų ir vartotojų prašymų ir skundų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi, nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja šiuos prašymus ir skundus, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
•    Teikia informaciją Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskričių žiniasklaidai ir visuomenei apie skyriaus veiklą, Lietuvos metrologijos inspekcijos tikslus ir uždavinius, suderinus su Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininku ir (ar) jo pavaduotoju.
•    Organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą skyriuje; organizuoja nelaimingų atsitikimų tyrimą skyriuje.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.    
Funkcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir  Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme:
•    Tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
•    Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones.