Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

•    Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
•    Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.    
•    Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir vartotojų prašymus ir skundus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi, rengia atsakymus.
•    Užtikrina skyriaus metrologinės įrangos priežiūrą, jų privalomą metrologinę patikrą ir savalaikį kalibravimą.
•    Laikinai nesant skyriaus vyresniojo patarėjo, atlieka skyriaus vyresniojo patarėjo funkcijas.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme:
•    Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.
•    Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones.

Valstybės tarnautojui keliami specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;