Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
•    Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
•    Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
•    Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
•    Rengia ir teikia informaciją sudėtingais turto valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu susijusiais klausimais.
•    Koordinuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro rengiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
•    Dalyvauja rengiant įstaigos metinius veiklos planus ir juos įgyvendinant.  
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojui keliami specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    studijų kryptis – finansai (arba);
•    studijų kryptis – apskaita (arba);
•    studijų kryptis – ekonomika (arba);
•    studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
•    darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.