Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos

 

viršininko 2020 m. spalio 28 d.

 

įsakymu Nr. 11V-219

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS

TEISINĖS METROLOGIJOS IR MATAVIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. stebėsena ir analizė.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Teisinė metrologinė priežiūra.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Teisinė metrologinė priežiūra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

17. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

 

 

 

 

 

 

 

18. Rengia kiekvieno mėnesio Lietuvos metrologijos inspekcijos ūkio subjektų patikrinimo planus.

19. Organizuoja ūkio subjektų konsultavimo telefonu darbą, konsultuoja ūkio subjektus telefonu ir pildo konsultacijų telefonu žurnalą.

20. Atlieka užduotis, susijusias su degalų įpylimo kolonėlių ir degalų matavimo sistemų plombavimo schemų įregistravimu bei degalų įpylimo kolonėlių ir degalų matavimo sistemų plombavimo schemų paskelbimo negaliojančiomis.

21. Organizuoja Lietuvos metrologijos inspekcijos metrologinės įrangos patikrą ir kalibravimą.

 

 

 

 

 

 

 

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

23.2. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);

23.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

23.4. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);

23.5. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

arba:

 

23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

23.7. darbo patirtis – metrologijos srities patirtis;

23.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

24.2. organizuotumas – 3;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. analizė ir pagrindimas – 4;

24.5. komunikacija – 3.

 

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)