Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos

 

viršininko 2020 m. spalio 28 d.

 

įsakymu Nr. 11V-219

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS

TEISINĖS METROLOGIJOS IR MATAVIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. stebėsena ir analizė.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. priežiūra ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Teisinė metrologija.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Teisinė metrologija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

10. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

11. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 

 

 

 

 

 

 

15. Vykdo standarto LST EN ISO/IEC 17025 ir Kokybės vadovo vadybos sistemos politikos ir procedūrų reikalavimus, siekiant užtikrinti vadybos sistemos rezultatyvumą skyriuje.

16. Atlieka fasuotų produktų kiekio matavimus, teikia jų rezultatus, pasirašo matavimų protokolus, atlieka matavimų rezultatų analizę.

 

 

 

 

 

 

 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

18.2. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);

18.3. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

18.4. studijų kryptis – fizika (arba);

18.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

 

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

18.7. darbo patirtis – laboratorinio darbo patirtis ;

18.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

19.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

19.2. organizuotumas – 3;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. analizė ir pagrindimas – 4;

19.5. komunikacija – 3.

 

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

20.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)