Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos

 

viršininko 2020 m. rugsėjo 4 d.

 

įsakymu Nr. 11V-180

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS

VAKARŲ REGIONO SKYRIAUS

VYRESNYSIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Priežiūra ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Teisinė metrologinė priežiūra Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

9. Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir vartotojų prašymus ir skundus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi, rengia atsakymus.

10. Užtikrina skyriaus metrologinės įrangos priežiūrą, jų privalomą metrologinę patikrą ir savalaikį kalibravimą.

11. Laikinai nesant skyriaus vyresniojo patarėjo, atlieka skyriaus vyresniojo patarėjo funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme:

 

 

 

 

 

 

 

13. Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.

14. Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

15.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

16.1. vertės visuomenei kūrimas – 2;

16.2. organizuotumas – 2;

16.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

16.4. analizė ir pagrindimas – 3;

16.5. komunikacija – 2.

 

17. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

17.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 2;

17.2. konfliktų valdymas – 2;

17.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)