LMI padalinys Alytaus apskrityje

Gintaras Karazija Skyriaus viršininkas

1. Užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. Užtikrinti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymu ir nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrą, kaip jie laikosi įstatymuose ir metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

2. Mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą. Pasiekti, kad didžioji patikrinimų dalis būtų atliekama pagal parengtus kontrolinius klausimynus. Organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti Alytaus apskrities skyriaus matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio 2020 m. patikrinimų skaičiaus plano įvykdymą. Supažindinti Alytaus apskrityje esančias įmones su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).

3. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje, organizuojant bendrus renginius su ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijomis ir vartotojais vartotojams aktualiais teisinės metrologijos klausimais. Parengti pranešimus valstybės ir kitoms institucijoms apie jų reguliavimo srityse atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus (nurodyti problemas ar pateikti pasiūlymų dėl jų pašalinimo).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-18