LMI padalinys Kauno apskrityje

Nijolė Vanagienė Vyriausioji valstybinė inspektorė

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Ūkio subjektus, kurie vykdydami veiklą eilę metų nepažeidė Lietuvos metrologijos įstatymo reikalavimų, informuoti apie „Baltąjį sąrašą“ ir pasiūlyti ūkio subjektui kreiptis į LMI dėl įtraukimo į minėtą sąrašą. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio patikrinimų plano vykdymą.

2. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais karšto ir geriamojo vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras.

3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, pateikti bent 1 pasiūlymą LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrintinus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Danutė Klikūnienė Vyresnioji valstybinė inspektorė

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Skatinant ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, 2019 m. Kauno apskrityje esančias įmones supažindinti su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „Baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas). Pasiūlyti ūkio subjektams kreiptis į LMI dėl įtraukimo į minėtą sąrašą. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio patikrinimų plano vykdymą.

2. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais karšto ir geriamojo vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras.

 3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrinimus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-02