Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyrius

Simonas Bužinskas Skyriaus viršininkas

1. Teikti pasiūlymus dėl teisinės metrologijos normų, taikomų ūkio subjektams, peržiūrėjimo, jų supaprastinimo ar panaikinimo, siekiant sumažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, taip pat valstybinėms institucijoms dėl teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.

2. Pasiekti, kad sumažėtų pažeidimų tuose srityse, kuriuose pažeidimų rizika yra didžiausia:

    a) daugiabučių gyvenamųjų namų butuose įrengti šalto vandens skaitikliai, atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

    b) degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinės, atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Andrius Sankauskas Vyresnysis patarėjas

1. Suorganizuoti viešąjį pirkimą IS atitikties vertinimui, atlikti IS atitikties vertinimą;

2. Numatyti modernizavimo poreikius, pateikti ir suderinti finansavimo būdą ir laiką su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Esant lėšom, suorganizuoti IS dokumentacijos parengimą.

Virgina Piluckienė Vyriausioji valstybinė inspektorė

1. Iki einamųjų metų pabaigos  atlikti  ne mažiau kaip 10 % galiojančių patikros metodikų analizę.

2. I ketv. parengti LMI svetainės (D.U.K.) dažniausiai užduodamus ūkio subjektų klausimus  apie matavimo priemones.

Svetlana Vinžanova Vyriausioji specialistė

1. Inicijuoti atrinktų patikros metodikų atnaujinimo darbus vadovaujantis Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR ūkio ministro 2015-05-15 įsakymu Nr. 4-329. Aprašo nustatyta tvarka įvertinti Inspekcijai tvirtinti pateiktų matavimo priemonių patikros metodikų projektus. Rengti Inspekcijos viršininko įsakymų projektus dėl patikros metodikų patvirtinimo.

 2. Vertinti ir analizuoti Inspekcijos teritorinių padalinių teikiamas paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūros ataskaitas. Įvertinti paskirtųjų įstaigų veiklos pažeidimus, sisteminti juos pagal matavimo priemonių rūšis, siekiant nustatyti labiausiai pažeidžiamas matavimų sritis. Teikti pasiūlymus dėl planuojamos atlikti paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūros.

Alma Gaižienė Vyriausioji specialistėVyriausioji specialistė

1. Organizuoti Patikros metodikų fondo perkėlimą iš AB „Vilniaus metrologijos centras“ patalpų į Lietuvos metrologijos inspekcijos patalpas ir dalyvauti atliekant galiojančių patikros metodikų analizę.

2. Parengti Konsultacijų ir informacijos teikimo ūkio subjektams Lietuvos metrologijos inspekcijoje tvarkos aprašo projektą.

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-11