Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Lietuvos metrologijos inspekcija, siekdama didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų veiklos priežiuros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams, kartu su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis, pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų.

Priežiūros institucijos, kurios taiko Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų

Vadovaujantis Deklaracijos dėl pirmų verslo metų nuostatomis, pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos, dėl kurios atliekamas veiklos patikrinimas, pradžios, kai patikrinimo metu nustatomi teisės aktų pažeidimai, ūkio subjektas pirmiausia įspėjamas, konsultuojamas (informuojamas), suteikiama reikalinga metodinė pagalba bei nustatomas protingas terminas pažeidimams pašalinti. Pirmaisiais metais ūkio subjektui už atliekamo pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu, išskyrus kai poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalai teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti.

Plačiau: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/deklaracija-del-pirmuju-verslo-metu

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-10