Ūkio subjektams aktuali informacija

Ūkio subjektas teisinės metrologinės priežiūros metu turi teisę:

 • dalyvauti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams atliekant veiklos patikrinimą;
 • susipažinti su veiklos patikrinimo metu surinkta medžiaga, žodžiu arba raštu duoti dėl jos paaiškinimus;
 • Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apskųsti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų veiksmus arba neveikimą, taip pat šių pareigūnų sprendimus, kuriais įforminti veiklos patikrinimo rezultatai.

Ūkio subjektas teisinės metrologinės priežiūros metu privalo:

 • sudaryti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams veiklos patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas;
 • užtikrinti gautos informacijos, kuri sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį, konfidencialumą.

 

Pagrindinių tikrinamų ūkio subjektų teisių ir pareigų sąvadas
Lankstinukas „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“ 

Lietuvos metrologijos inspekcija, nustačiusi metrologijos srities teisės aktų pažeidimą, ūkio subjektams taiko šias poveikio priemones:

 • raštu įspėja tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoja juos per nustatytą terminą pašalinti pažeidimą; 
 • laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždraudžia naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus;
 • uždraudžia naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalintas;
 • fiziniams asmenims skiria administracines nuobaudas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 140 straipsnyje, juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms (toliau – juridiniai asmenys) – sankcijas, numatytas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 33 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse.

Lietuvos metrologijos inspekcijos poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams tvarkos aprašas

Atsakomybė už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus nuosekliai taikoma tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Fiziniai asmenys atsako pagal ANK 140 straipsnį, juridiniai asmenys – pagal Metrologijos įstatymo 33 straipsnį.

Fizinių asmenų atsakomybė

Fiziniams asmenims, vadovaujantis ANK 140 straipsniu, skiriamos baudos:

Fiziniams asmenims, kurie verčiasi individualia veikla:

 • 55 – 550 eurų;
 • 550 – 1000 eurų už pakartotinį pažeidimą arba už į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą;
 • 1000 – 2700 eurų už pakartotinį į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą.

Juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims:

 • 180 – 1000 eurų;
 • 1000 – 2700 eurų už pakartotinį pažeidimą arba už į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą;
 • 2700 – 5300 eurų už pakartotinį į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą.

Taip pat kartu su bauda už pakartotinį metrologijos srities teisės aktų pažeidimą ar į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą fiziniams asmenims privalomai skiriamas matavimo priemonės konfiskavimas.

Juridinių asmenų atsakomybė

Už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims skiriamas įspėjimas arba bauda:

 • nuo 300 eurų iki 2 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 10 000 eurų;
 • nuo 150 eurų iki 2 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 5 000 eurų – jeigu juridinis asmuo veikia trumpiau negu vienus metus.

Už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą metrologijos srities teisės aktų pažeidimą (į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą) juridiniams asmenims skiriama bauda:

 • nuo 450 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų;
 • nuo 225 eurų iki 3 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 7 500 eurų – jeigu juridinis asmuo veikia trumpiau negu vienus metus.

Taip pat kartu su sankcija už metrologijos srities teisės aktų pažeidimą juridiniam asmeniui gali būti skiriamas, o už į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą privalo būti skiriamas matavimo priemonės, kaip pažeidimo padarymo įrankio ar priemonės, konfiskavimas.

 • Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apylinkės teismui pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos teritorinio padalinio buvimo vietą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
 • Lietuvos metrologijos inspekcijos nutarimas skirti sankciją juridiniam asmeniui už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus per 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Kiti Lietuvos metrologijos inspekcijos priimti administraciniai sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo administracinio sprendimo įteikimo dienos.

Fiziniams asmenims paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnyje nurodytus administracinius nusižengimus (toliau – administraciniai nusižengimai) ir juridiniams asmenims paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pažeidimus (toliau kartu – baudos) mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamasias sąskaitas.

Baudos mokamos banko pavedimu atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą.

Mokėjimo nurodyme, mokant įmokas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • juridinio asmens (gavėjo) kodą – 188659752
 • gavėjo pavadinimą – VMI
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį).
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę
 • įmokos kodą*
 • sumą
 • jei įmokos mokamos už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.
 • Sumokant baudas už administracinius nusižengimus, paskirtas nuo 2015-07-01, nusižengimo identifikacinis kodas (ROIK), o jam nesant – baudos paskyrimo dokumento numeris, nurodomas mokėjimo nurodymo laukelyje Unikalus mokėjimo kodas.

*Fiziniams asmenims paskirtų baudų už administracinius nusižengimus įmokos kodas – 1001. Juridiniams asmenims paskirtų baudų už Metrologijos įstatymo pažeidimus įmokos kodas – 6794

Baudas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 • AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose
 • per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt
 • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose
 • UAB „Elotus"
 • UAB „Foxpay" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX
 • UAB „Perlas Finance" terminaluose: „Perlo" terminaluose, „Lietuvos spauda" kioskuose, „Narvesen" ženklu pažymėtose parduotuvėse, taip pat per mobiliąją programėlę „Perlas Go", kurią galite atsisiųsti iš App Store arba Google Play.
 • per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/

 

Informacija parengta pagal VMI interneto svetainėje www.vmi.lt pateiktą informaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-27