Apskundimo tvarka

  • Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apylinkės teismui pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos teritorinio padalinio buvimo vietą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
  • Lietuvos metrologijos inspekcijos nutarimas skirti sankciją juridiniam asmeniui už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus per 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
  • Kiti Lietuvos metrologijos inspekcijos priimti administraciniai sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo administracinio sprendimo įteikimo dienos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-21