Ūkio subjektų teisės ir pareigos

Ūkio subjektas teisinės metrologinės priežiūros metu turi teisę:

  • dalyvauti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams atliekant veiklos patikrinimą;
  • susipažinti su veiklos patikrinimo metu surinkta medžiaga, žodžiu arba raštu duoti dėl jos paaiškinimus;
  • Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apskųsti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų veiksmus arba neveikimą, taip pat šių pareigūnų sprendimus, kuriais įforminti veiklos patikrinimo rezultatai.

Ūkio subjektas teisinės metrologinės priežiūros metu privalo:

  • sudaryti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams veiklos patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas;
  • užtikrinti gautos informacijos, kuri sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį, konfidencialumą.

 

Pagrindinių tikrinamų ūkio subjektų teisių ir pareigų sąvadas
Lankstinukas „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“ 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-09