Leidimai ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais

Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, norintis ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, ir kompetentingai įstaigai Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 6 priedo II skyriuje nustatyta tvarka teigiamai įvertinus fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemą, kreipiasi į Lietuvos metrologijos inspekciją, pateikdamas šiuos dokumentus:

  • prašymą dėl leidimo išdavimo (Leidimų ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašo priedas);
  • fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita);
  • fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų, atliktų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, protokolų kopijas;
  • kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standartą (toliau – LST EN ISO 9001 standartas), kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, sertifikato kopiją arba pakuotojo užpildytą deklaraciją, kuria jis patvirtina, jog jo įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. Tais atvejais, kai fasuotų prekių gamintojas, pakuotojas arba importuotojas yra įdiegęs ir (arba) sertifikavęsis kokybės vadybos sistemą, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, pateikiama LST EN ISO 9001 standarto ir įdiegtos (sertifikuotos) kokybės vadybos sistemos bei šią sistemą sudarančių dokumentų struktūrinių dalių atitikties lentelė.

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko sprendimu, įformintu rezoliucija ant prašymo dėl leidimo išdavimo, atsižvelgiant į Ataskaitoje pateiktą išvadą dėl fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indų tūrio kontrolės sistemos atitikties Reglamento nuostatoms. Leidimo duomenys ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašomi į Licencijų informacinę sistemą ir gamintojas, pakuotojas arba importuotojas informuojamas apie priimtus sprendimus prašyme nurodytu būdu.

Leidimas sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išduodamas Lietuvos metrologijos iInspekcijos viršininko įsakymu, atsižvelgiant į Ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl periodinių patikrinimų dažnio pakeitimo.

Įstaigos, kompetentingos atlikti fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus ir fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą:

AB „Nordic Metrology Science“, Dariaus ir Girėno g. 23, 02189 Vilnius, tel. +370 5 233 3393, el. paštas [email protected]

UAB „Patikra“, Panerių g. 45G-32, 03202 Vilnius, tel. +370 677 75521, el. p. [email protected]