Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo veiklos koordinavimas

Matavimo priemonės patikros metodika (toliau – patikros metodika) – dokumentas, kuriuo nustatoma tvarka (privalomų atlikti veiksmų seka, naudojami matavimo vienetų etalonai ir pagalbinės matavimo priemonės), kurios laikantis įvertinama, ar matavimo priemonė atitinka nustatytus metrologinius reikalavimus ir gali būti naudojama Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse.

Patikros metodikos rengėjai gali būti ekonominės veiklos vykdytojai, įstaigos, paskirtos atlikti matavimo priemonių patikrą (toliau – paskirtosios įstaigos), ir kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – patikros metodikos rengėjas). 

Lietuvos metrologijos inspekcija:

 • koordinuoja su patikros metodikų rengimu susijusią veiklą;
 • suderinusi su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija tvirtina matavimo priemonių patikros metodikas;
 • inicijuoja patikros metodikų pakeitimo projektų rengimą;
 • įrašo patvirtintas patikros metodikas į Patikros metodikų sąrašą ir nuolat jį atnaujina, skelbia šį sąrašą interneto svetainėje;
 • saugo patvirtintų patikros metodikų kopijas Patikros metodikų fonde;
 • teikia informaciją patikros metodikų rengėjams ir kitiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims apie patvirtintas patikros metodikas (jų pakeitimus), taip pat teikia jiems patikros metodikų (jų pakeitimų) kopijas ar nuorašus.

Patikros metodikos rengiamos ir tvirtinamos vadovaujantis Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329.

Šiuo metu yra poreikis parengti šių patikros metodikų projektus:

 • BPM 8871101-08:2013 „Elektroninės svarstyklės“
 • BPM 8871101-29:2002 „Karšto vandens skaitikliai“
 • BPM 8871101-57:2002 „Šalto vandens skaitikliai“
 • APT-01:2008 „Membraniniai (dumbliniai) dujų skaitikliai“
 • BPM 8871101-41:2001 „Dujų skaitikliai G1,6...G10“
 • BPM 8871101-94:2005 „Membraniniai dujų skaitikliai su mechanine temperatūrine korekcija“
 • BPM 8871101-14:2013 „Elektros energijos skaitikliai“
 • BPM 8871101-45:2001 „Šilumos energijos skaitikliai“
 • BPM 8871101-73:2003 „Temperatūros jutiklių poros“
 • BPM 8871101-79:2014 „Automobilių išmetamųjų dujų analizatoriai“
 • BPM 6686068-26:2013 „Degalų matavimo ir išduoto kiekio apskaitos sistemos degalinėse“
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-05