Paskirtosios įstaigos

Paskirtoji įstaiga – juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo septintame skirsnyje nustatyta tvarka įgijęs teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus (LR metrologijos įstatymas, 2 straipsnis, 25 dalis).

PASLAUGOS APRAŠYMAS