Teisinė metrologinė priežiūra

Lietuvos metrologijos inspekcija, vykdydama teisinę metrologinę priežiūrą, atlieka:

 • matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę;
 • matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;
 • matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;
 • fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę;
 • parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę.

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai, atlikdami teisinę metrologinę priežiūrą, turi teisę:

 • pateikę tarnybinį pažymėjimą ir pavedimą atlikti veiklos patikrinimą, ūkio subjektų darbo metu patekti į Lietuvos Respublikoje esančius šių subjektų teritoriją, pastatus, patalpas (įskaitant nuomojamus ar naudojamus panaudos teisinių santykių pagrindu), kuriuose gaminami, parduodami, naudojami arba laikomi (sandėliuojami) teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, ir atlikti veiklos patikrinimus. Į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai turi teisę patekti tik tuo atveju, kai šis fizinis asmuo sutinka ir įstatymuose nenustatyta kitaip;
 • reikalauti pateikti reikalingą informaciją ir dokumentus;
 • naudoti fotografavimo, filmavimo ir garso įrašymo įrangą;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paimti tyrimui matavimo priemonę, fasuotas prekes ar matavimo indus atitikčiai techninių reglamentų arba kitų metrologijos srities teisės aktų numatytiems reikalavimams nustatyti;
 • pasitelkti ekspertus (konsultantus), kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę:

 • raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą terminą pašalinti pažeidimą;
 • laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus;
 • uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalintas.
 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka fiziniams asmenims surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, Metrologijos įstatymo ir Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims surašyti metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai, atlikdami teisinę metrologinę priežiūrą, privalo:

 • gerbti tikrinamo ūkio subjekto teisėtus interesus;
 • užtikrinti gautos informacijos, kuri sudaro ūkio subjekto komercinę (gamybinę) paslaptį, konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms. Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnas šios informacijos konfidencialumą užtikrina taip pat ir pasibaigus jo tarnybos santykiams. 

Ūkio subjektas teisinės metrologinės priežiūros metu turi teisę:

 • dalyvauti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams atliekant veiklos patikrinimą;
 • susipažinti su veiklos patikrinimo metu surinkta medžiaga, žodžiu arba raštu duoti dėl jos paaiškinimus;
 • Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apskųsti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų veiksmus arba neveikimą, taip pat šių pareigūnų sprendimus, kuriais įforminti veiklos patikrinimo rezultatai.

Ūkio subjektas teisinės metrologinės priežiūros metu privalo:

 • sudaryti Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams veiklos patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas;
 • užtikrinti gautos informacijos, kuri sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį, konfidencialumą.

 

Matavimo priemonė – įrankis, prietaisas, sistema, skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais.

 

Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, naudojamoms:

 • nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina;
 • atliekant matavimus, kai nuo matavimo rezultatų priklauso baudžiamosiose, administracinių nusižengimų ar civilinėse bylose skiriamos baudos arba turtinės žalos atlyginimo dydis;
 • sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse;
 • banko ir kitų kredito įstaigų, mokesčių administratorių, muitinės įstaigų ir pašto paslaugų teikėjų atliekamoms operacijoms;
 • atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pateikia ir tiekia rinkai, įrengia ir naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas matavimo priemonių teisinis metrologinis patvirtinimas. Matavimo priemonės, patenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės atitikties įvertinimas, matavimo priemonės patikra (periodinė, neeilinė) ir kiti techniniuose reglamentuose nustatyti veiksmai. Matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, matavimo priemonės patikra (pirminė, periodinė, neeilinė) ir kiti metrologijos srities teisės aktuose nustatyti veiksmai.

Matavimo priemonės, patenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį ir  pagamintos Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje, gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

Matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį ir  pagamintos Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje, gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 • matavimo priemonės yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais ir (arba) turi dokumentus, patvirtinančius Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą, išskyrus metrologijos srities teisės aktuose numatytus atvejus, kai matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra gali būti neatliekama, ir pirminę patikrą, kurie yra atlikti pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimus

ir

 • prie matavimo priemonių yra pridėti lietuvių kalba parengti techniniai matavimo priemonės aprašai su nurodytomis matavimo priemonės metrologinėmis charakteristikomis, matavimo priemonės įrengimo, naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos su nurodytais matavimo priemonės naudojimo, priežiūros reikalavimais, matavimo priemonės klimatinės, mechaninės ir elektromagnetinės aplinkos sąlygomis, matavimo priemonės plombavimo schemos arba matavimo priemonės gamintojo informacija apie žymenų ir (arba) plombavimo vietas, jeigu plombavimas yra taikomas.

Ne ES valstybių narių ir ne EEE valstybių gamintojų matavimo priemonės gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 • matavimo priemonės, kurios patenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą

arba

 • matavimo priemonės, kurios nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais ir (arba) turi dokumentus, patvirtinančius Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą, išskyrus metrologijos srities teisės aktuose numatytus atvejus, kai matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra gali būti neatliekama, ir pirminę patikrą, kurie yra atlikti pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 

Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal ES teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje ES valstybėse narėje ar EEE valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvoje.

Matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipo patvirtinimas, kuris yra atliktas kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstamas Lietuvoje Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Lietuvoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) Registro nuostatų nustatyta tvarka.

Naudojamoms matavimo priemonėms turi būti atliekama periodinė patikra pagal ekonomikos ir inivacijų ministro nustatytą periodiškumą Neeilinė patikra atliekama, jeigu įtariama, kad naudojama matavimo priemonė neatitinka nustatytų reikalavimų, arba prieš pradedant ją naudoti po sandėliavimo arba eksponavimo. 

Matavimų priemonių patikras atlieka Lietuvos metrologijos inspekcijos Metrologijos įstatymo ir ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka paskirtos paskirtosios įstaigos

Matavimo priemonė, atlikus jos patikrą ir patvirtinus atitiktį nustatytiems metrologiniams reikalavimams, yra žymima patikros žymeniu ir (arba) plombuojama, ir (arba) išduodamas patikros sertifikatas, suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį. Ant matavimo priemonės turi būti pritvirtintas patikros žymuo ir (arba) ji turi būti užplombuota taip, kad nebūtų galima daryti įtakos matavimo priemonės metrologinėms charakteristikoms nepažeidus patikros žymenų ir (arba) plombų.

Teisinės metrologijos reikalavimai taikomi tik teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamoms matavimo priemonėms (Metrologijos įstatymo 16 str. 1 d.), todėl ūkio subjektai turi sudaryti ir patvirtinti naudojomų teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašą (Metrologijos įstatymo 16 str. 3 d.). Matavimo priemonės nepagrįstai negali būti nepriskiriamos teisinei metrologijai, t.y. neįtraukiamos į šį sąrašą.

 

 

Fasuota prekė – supakuotų nedalyvaujant pirkėjui vieno ar kelių produktų pakuotojo nustatyto kiekio, kurio negalima pakeisti neatidarius ar nepažeidus pakuotės ir kuris nurodomas ant pakuotės, ir pakuotės visuma.

Faktinis produkto kiekis – fasuoto produkto kiekis.

Vardinis fasuotos prekės kiekis – fasuotos prekės produkto kiekis, kuris turi būti pakuotėje pagal pakuotojo įrašą ant pakuotės.

Matavimo indas –  indas, sužymėtas tūrio padalomis.

 

Tiekiamų rinkai fasuotų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti vardinį fasuotos prekės kiekį su techniniuose reglamentuose arba kituose metrologijos srities teisės aktuose nurodytomis leidžiamomis paklaidomis.

Vardinio fasuotos prekės kiekio ir vardinio matavimo indo tūrio vertės, fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimo būdas ir tvarka, kiti fasuotoms prekėms ir matavimo indams taikomi reikalavimai nustatomi techniniuose reglamentuose ir kituose metrologijos srities teisės aktuose.

Matavimo indai, skirti gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, gali būti tiekiami rinkai ir naudojami, jeigu jie turi vardinio tūrio užrašus (ženklinimus) ir žymą, iš kurios gali būti atpažintas matavimo indų gamintojas.

Fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų tūrio leidžiamas paklaidas, kitus jų metrologinius parametrus ir ženklinimą nustato:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-05