Matavimo priemonių teisinė metrologinė priežiūra

 

Matavimo priemonė – įrankis, prietaisas, sistema, skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais.

 

Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, naudojamoms:

  • nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina;
  • atliekant matavimus, kai nuo matavimo rezultatų priklauso baudžiamosiose, administracinių nusižengimų ar civilinėse bylose skiriamos baudos arba turtinės žalos atlyginimo dydis;
  • sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse;
  • banko ir kitų kredito įstaigų, mokesčių administratorių, muitinės įstaigų ir pašto paslaugų teikėjų atliekamoms operacijoms;
  • atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pateikia ir tiekia rinkai, įrengia ir naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas matavimo priemonių teisinis metrologinis patvirtinimas. Matavimo priemonės, patenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės atitikties įvertinimas, matavimo priemonės patikra (periodinė, neeilinė) ir kiti techniniuose reglamentuose nustatyti veiksmai. Matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, matavimo priemonės patikra (pirminė, periodinė, neeilinė) ir kiti metrologijos srities teisės aktuose nustatyti veiksmai.

Matavimo priemonės, patenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį ir  pagamintos Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje, gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

Matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį ir  pagamintos Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje, gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

  • matavimo priemonės yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais ir (arba) turi dokumentus, patvirtinančius Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą, išskyrus metrologijos srities teisės aktuose numatytus atvejus, kai matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra gali būti neatliekama, ir pirminę patikrą, kurie yra atlikti pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimus

ir

  • prie matavimo priemonių yra pridėti lietuvių kalba parengti techniniai matavimo priemonės aprašai su nurodytomis matavimo priemonės metrologinėmis charakteristikomis, matavimo priemonės įrengimo, naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos su nurodytais matavimo priemonės naudojimo, priežiūros reikalavimais, matavimo priemonės klimatinės, mechaninės ir elektromagnetinės aplinkos sąlygomis, matavimo priemonės plombavimo schemos arba matavimo priemonės gamintojo informacija apie žymenų ir (arba) plombavimo vietas, jeigu plombavimas yra taikomas.

Ne ES valstybių narių ir ne EEE valstybių gamintojų matavimo priemonės gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

  • matavimo priemonės, kurios patenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą

arba

  • matavimo priemonės, kurios nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais ir (arba) turi dokumentus, patvirtinančius Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą, išskyrus metrologijos srities teisės aktuose numatytus atvejus, kai matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra gali būti neatliekama, ir pirminę patikrą, kurie yra atlikti pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 

Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal ES teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje ES valstybėse narėje ar EEE valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvoje.

Matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipo patvirtinimas, kuris yra atliktas kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstamas Lietuvoje Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Lietuvoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) Registro nuostatų nustatyta tvarka.

Naudojamoms matavimo priemonėms turi būti atliekama periodinė patikra pagal ekonomikos ir inivacijų ministro nustatytą periodiškumą Neeilinė patikra atliekama, jeigu įtariama, kad naudojama matavimo priemonė neatitinka nustatytų reikalavimų, arba prieš pradedant ją naudoti po sandėliavimo arba eksponavimo. 

Matavimų priemonių patikras atlieka Lietuvos metrologijos inspekcijos Metrologijos įstatymo ir ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka paskirtos paskirtosios įstaigos

Matavimo priemonė, atlikus jos patikrą ir patvirtinus atitiktį nustatytiems metrologiniams reikalavimams, yra žymima patikros žymeniu ir (arba) plombuojama, ir (arba) išduodamas patikros sertifikatas, suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį. Ant matavimo priemonės turi būti pritvirtintas patikros žymuo ir (arba) ji turi būti užplombuota taip, kad nebūtų galima daryti įtakos matavimo priemonės metrologinėms charakteristikoms nepažeidus patikros žymenų ir (arba) plombų.

Teisinės metrologijos reikalavimai taikomi tik teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamoms matavimo priemonėms (Metrologijos įstatymo 16 str. 1 d.), todėl ūkio subjektai turi sudaryti ir patvirtinti naudojomų teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašą (Metrologijos įstatymo 16 str. 3 d.). Matavimo priemonės nepagrįstai negali būti nepriskiriamos teisinei metrologijai, t.y. neįtraukiamos į šį sąrašą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-05